UOC ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER MÉS GRANS DE 40 ANYS MITJANÇANT EL RECONEIXEMENT DE L'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Convocatòria 2018-2019
ACCÉS 40 ANYS
DATES CLAU!
Sol·licitud d'accés a la UOC: del 19 d'abril al 18 de juny de 2018.
Pagament de la taxa acadèmica: del 20 d’abril al 19 de juny de 2018.
Lliurament documentació: del 20 d’abril al 20 de juny de 2018.
Sol·licitud d'entrevista: del 3 al 5 de juliol de 2018.
Entrevistes: del 10 al 20 de juliol de 2018.
Notificació resultat entrevistes: A partir del 12 de juliol de 2018, a mesura que es realitzin les mateixes.
Matriculació: del 12 al 31 de juliol de 2018.
 

Informació general

S'ofereix l'opció d'accedir a la Universitat als més grans de 40 anys per reconeixement de l'experiència professional als estudis de grau en el marc del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (articles 36 i 37).


Requisits

Poden accedir als estudis de Grau aquells estudiants que compleixin els següents requisits:

 • Tenir 40 anys en l'any en què es sol·licita l'accés a la universitat.
 • No tenir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies.
 • Acreditar una experiència laboral o professional en relació amb l'ensenyament de grau sol·licitat.

Procediment

 • Sol·licitud d'accés als estudis de Grau
 • Pagament de la taxa acadèmica
 • Lliurament de la documentació i valoració dels mèrits
 • Inscripció a l'entrevista
 • Entrevista
 • Resolució entrevista
 • Matrícula

Sol·licitud d'accés als estudis de Grau

Abans de realitzar l'entrevista per accedir com major de 40 anys has de sol·licitar l'accés als estudis del 18 d'abril al 18 de juny de 2018.

Per a fer-ho, cal emplenar el formulari d'accés en el qual hauràs d'especificar:

 • Dades generals.
 • Dades específiques relacionades amb els estudis de Grau que vols cursar a la UOC i l'opció d'accés de major de 40 anys

Un cop hagis introduït les teves dades, et proporcionem un nom d'usuari i una contrasenya perquè puguis accedir, en unes hores, al Campus Virtual de la UOC.

La UOC ofereix un 1% fix de les seves places per als estudiants que accedeixin mitjançant el reconeixement de l'experiència professional per a majors de 40.


Pagament de la taxa acadèmica

Per poder accedir a la valoració de mèrits i avaluació de l'entrevista personal, és necessari realitzar el tràmit amb les condicions de termini, taxa i lliurament documental associat. La taxa associada a aquest tràmit acadèmic és de 91,55 € i el termini per fer el pagament és el 19 de juny de 2018.


Lliurament de la documentació i valoració dels mèrits

La documentació imprescindible per poder tenir en compte la teva sol·licitud d'accés, valorar els teus mèrits i realitzar l'entrevista personal és la següent:

 • Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) o passaport
 • Còpia del comprovant bancari d'haver abonat l'import de la taxa associada.
 • Currículum detallat
 • Fotocòpia compulsada del certificat de vida laboral, expedit per l'organisme oficial competent
 • Declaració responsable que no es posseeix cap titulació acadèmica que habiliti per a l'accés a la universitat, i que no se sol·licita l'admissió per aquesta via a cap altra universitat
 • Carta de motivació, exposant l’ interès per la Universitat i per l'ensenyament de grau al qual vols accedir
 • Qualsevol altra documentació que consideris convenient i que acrediti l'experiència laboral i professional descrita al currículum

Els documents es poden acarar, si es porten els originals i les seves fotocòpies simples, a qualsevol de les seus de la UOC.

La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

La documentació s'ha de presentar abans del 20 de juny de 2018 a qualsevol de les seus de la UOC o enviar per correu postal a:

Referència "Majors 40"
Apartat de correus 29005
08080 Barcelona


Inscripció a l'entrevista

El període per sol·licitar la inscripció a l'entrevista és del 3 al 5 de juliol de 2018.

Per realitzar l'entrevista és un requisit imprescindible haver presentat la documentació requerida abans del 20 de juny de 2018 i haver abonat la taxa corresponent de 91,55€ abans del 19 de juny de 2018.


Entrevista

L'entrevista, que té una durada d'uns 20 minuts, es durà a terme del 10 al 20 de juliol de 2018 i es realitzarà de manera presencial a les Seus de la UOC de Barcelona i Castelldefels o de manera virtual per videotrucada de Skype (la Seu serà determinada per la Direcció de cada Estudi, segons la disponibilitat i ubicació).

S'oferirà als sol·licitants que ho demanin un justificant d'assistència en el moment de realitzar l'entrevista.

El resultat és un Apte o un No apte.

La superació de l'accés per a més grans de 40 anys només tindrà validesa per a accedir a l'ensenyament de grau sol·licitat durant els dos semestres immediatament posteriors. Un cop transcorreguts aquests dos semestres sense haver formalitzat la matrícula, l'estudiant ha de sol·licitar de nou l'accés per aquesta via.


Resolució i matrícula

Un cop superada l'entrevista personal rebràs, a partir del 12 de juliol, a mesura que es realitzin les mateixes, una notificació de la resolució i podràs formalitzar la matrícula als estudis triats del 12 al 31 de juliol de 2018.

* L'estudiant disposarà de 5 dies naturals per sol·licitar l'al·legació al resultat de la prova.