Lliçó inaugural


Els biaixos de l'electricitat

Derrick de Kerckhove

Director del Programa McLuhan de Cultura i Tecnologia, Universitat de Toronto.

Accés PDF

Resum

En funció de la tecnologia mitjançant la qual vehiculem el llenguatge, podem definir tres etapes cognitives -en les quals es modifica el mateix llenguatge i el model cognitiu i les capacitats cognitives de les persones- en la història de la humanitat: la tradició oral, la llengua escrita, i l'era de l'electricitat. L'era de l'electricitat, que amplia, accelera i redistribueix el llenguatge amb tecnologies cada cop més complexes i codis cada cop més refinats, pot subdividir-se al seu torn en tres fases: una primera d'analògica, seguida d'una fase digital, fins a l'aparició de la tecnologia sense fils. Totes tres es caracteritzen per tendències comunes inherents a les noves tecnologies que estenen la seva influència directament durant el seu ús i funcionament, però també als efectes que aquestes tecnologies tenen en el comportament social.

El nou espai cognitiu actua totalment per mediació d'una pantalla, la qual s'ha convertit en el principal enllaç amb la informació i ha evolucionat de la comunicació unidireccional a tecnologies interactives d'intercanvi i participació en el procés per arribar a compartir informació a través de les xarxes, com en el cas dels blogs, que constitueixen una personalitat digital activa que es pot controlar i que permet crear comunitats en xarxa. Paral·lelament, però, s'està produint una interconnexió cada vegada més gran de les tecnologies i de la informació disponible en les xarxes -tant la que el mateix usuari fa pública, com la que ell no pot controlar- sobre la personalitat digital, ja sigui amb finalitats purament comercials o com a sistema de supervisió i seguretat. Aquest fet ha obert un debat que qüestiona si aquest procés ens condueix inevitablement cap a una pèrdua d'autonomia i d'identitat privada davant les xarxes.

Paraules clau

electricitat

Internet

bloc

personalitat digital

Sumari

 1. Tecnologia i llenguatge
 2. Electricitat
 3. Tres fases
 4. Biaixos
 5. Virtualitat
 6. Connectivitat
 7. Hipertextualitat
 8. Convergència
 9. Immersió
 10. Temps real i accés aleatori
 11. Hipertinència
 12. Ubiqüitat
 13. Globalitat
 14. Transparència
 15. El cos elèctric
 16. Pantallologia
 17. Sóc una bloquentitat?
 18. Identitat privada