Journal of Catalan Studies/Revista Internacional de Catalanisme

CONTRIBUTIONS / COL·LABORACIONS

GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS PAUTES PER ALS COL·LABORADORS
Unsolicited manuscripts pertaining to any of the topics listed under the journal's Subject Classifications are welcome and may be submitted to the journal.

The Journal of Catalan Studies publishes material in the following categories:

 1. Research Articles (5,000 words maximum)
 2. Book Reviews (500-1,000 words)

Research Articles
Research Articles will present original research in any of the five areas under the journal's list of Subject Classifications. Articles will normally be a maximum of 5,000 words.

Contributors are welcome to contact the editors beforehand to discuss proposals or for guidance regarding the sorts of topics which are suitable for publication

in the journal. Research articles will be subject to blind peer review by appropriate members of the Editorial Board or external evaluators selected at the editors' discretion. Research articles must be submitted according to the Submission Procedures described below.

Book Reviews
As appropriate, the journal will publish reviews of various materials addressing issues which are included under the journal's Subject Classifications. Publishers or others wishing to have books, audio tapes, videotapes, software or other publications in any media reviewed should send copies for consideration to the Review Editor at the address listed in the final section below. Authors should send submissions of articles directly to the appropriate General Editor at the addresses below:

Culture
Dr Dominic Keown
Fitzwilliam College
Cambridge
CB3 0DG
United Kingdom
e-mail: dk209@cam.ac.uk

Language and Linguistics
Dr Max Wheeler
School of Cognitive and Computing Sciences
University of Sussex
Falmer
Brighton
BN1 9QH
United Kingdom
email: maxw@cogs.susx.ac.uk

Els textos no sol·licitats que pertanyin a algun dels temes especificats a les Classificacions temàtiques seran benvinguts i poden ser presentats a la revista.

El Journal of Catalan Studies publica materials dels tipus següents:

 1. Articles de recerca (5.000 mots màxim)
 2. Ressenyes de llibres (500-1.000 mots)

Articles de recerca
Els articles de recerca presentaran estudis originals en alguna de les cinc àrees de la llista de Classificacions temàtiques. Els articles normalment tindran un màxim de 5.000 mots.

Convé que els col·laboradors contactin prèviament amb els editors per tractar de les propostes o per orientacions sobre els tipus de temes que són viables

per a aparèixer a la revista. Els articles de recerca passaran una revisió anònima conjunta per part de membres adequats del consell editorial o avaluadors externs seleccionats discrecionalment pels editors. Els articles de recerca s'han de presentar d'acord amb les Condicions de presentació descrites més avall.

Ressenyes de llibres
Oportunament, la revista publicarà ressenyes de diversos materials referents als assumptes inclosos a les Classificacions temàtiques. Les editorials o altres interessats en la recensió de llibres, cintes àudio o vídeo, programari o altres publicacions en qualsevol suport n'haurien d'enviar còpies a la consideració de l'Editor de les ressenyes, a l'adreça indicada més avall a la secció final. Els autors poden enviar les propistes d'articles directament a l'Editor general apropiat, a les adreces següents:

Cultura
Dr Dominic Keown
Fitzwilliam College
Cambridge
CB3 0DG
United Kingdom
e-mail: dk209@cam.ac.uk

Llengua i lingüística
Dr Max Wheeler
School of Cognitive and Computing Sciences
University of Sussex
Falmer
Brighton
BN1 9QH
United Kingdom
email: maxw@cogs.susx.ac.uk

SUBMISSION PROCEDURES PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ
The process of submission is designed to be as simple as possible. Manuscripts can be submitted for consideration preferably in a RTF format. Popular word- processing formats (e.g., WordPerfect, Microsoft Word, etc.) either IBM PC or Macintosh can also be accepted. There is no requirement to conform to any one standard layout or style sheet, but please note the following:

A. All submissions should be preceded by a header containing the title of the manuscript, the name(s) of the author(s), any affiliations, mail and e-mail addresses, and telephone numbers. The header should be formatted as in the following example:

 1. Title: Title of Submission
 2. Author(s): A.N. Author
 3. Word length: 4, 500 words
 4. Date of submission: 1 November 1997
 5. Address: Name of Institution, Name of Department, Full Postal Address, E-Mail Address, Telephone Number

B. Please include an abstract of no more than 150 words after the header.

C. Send the wordprocessor file as an attachment to an email message to the editors (dk209@cam.ac.uk or maxw@cogs.susx.ac.uk ). You can also send it on a disk.

D. If you don't submit your text in RTF format, please state the Wordprocessor you have used (e.g., Word for Windows v.6).

El procés de presentació procura ser tan senzill com es pugui. Els originals es poden presentar a consideració preferentment en format RTF. Els formats dels processadors de text corrents (p. ex. WordPerfect, MS Word, etc.), siguin IBM PC o MacIntosh també poden ser admesos. No hi ha cap requisit d'ajustar-se a un determinat estàndard de presentació o full d'estil, però observeu si us plau el següent:

A. Totes les propostes aniran precedides d'un encapçalament que contingui el títol de l'original, el(s) nom(s) de l' (dels) autor(s), les diferents filiacions, adreces de correu postal i electrònic, i números de telèfon. L'encapçalament ha de ser formatat com en l'exemple següent:

 1. Títol: Títol de la proposta
 2. Autor(s): Nom(s)
 3. Llargada en mots: 4.500 mots
 4. Data de presentació: 1 de novembre de 1997
 5. Adreça: Nom de la institució, Nom del departament, Adreça postal completa, Adreça electrònica, Núm. de telèfon

B. Incloeu, si us plau, un resum de no més de 150 mots després de l'encapçalament.

C. Envieu el fitxer de processador de text com una adjunció al missatge electrònic als editors (dk209@cam.ac.uk o maxw@cogs.susx.ac.uk). També podeu enviar-lo en disquet.

D. Si no presenteu el text en format RTF, indiqueu si us plau el processador de text que heu usat (p. ex. Word per a Windows v. 6).

NOTE NOTA
Authors of accepted manuscripts assign to JOURNAL OF CATALAN STUDIES the right to publish the text both electronically and in any other format and to make it available permanently in an electronic archive.

Book Review Editor
Daniel P. Grau
Faculty of Medieval and Modern Languages and
Literature
University of Oxford
Taylor Institution Annexe
41 Wellington Square
Oxford
OX1 2JF
United Kingdom
e-mail: daniel.grau@mod-langs.ox.ac.uk

Book Review Policy
The Journal of Catalan Studies publishes reviews of books on all aspects of Catalan Studies. The journal is a resource for information and reviews of recently published work in Catalan Studies from all the disciplines listed in the Subject Catalogue. The intent is to provide fast, informative and thorough reviews by specialists in the various areas. Reviews will communicate to specialists (and non-specialists) the scope of the book's content, assess its major points and contributions, and provide the reader with a reasoned judgement about its worth. Reviewers will not be held to any arbitrary length limits, though most reviews will average five hundred to one thousand words. Authors are encouraged to respond to reviews and discuss their work with Journal of Catalan Studies readers.

Advantage of On-line Review
Subscription to the Journal of Catalan Studies is free, which is an advantage for readers since many libraries are cutting back on journal subscriptions and rising print publication costs make subscription to journals increasingly expensive for individuals. On-line publishing can eliminate the often lengthy delays that occur between the time reviewers submit reviews and their publication. The Journal of Catalan Studies is published twice a year, which makes a review available soon after the reviewer completes it.

Conference Editor
Dr Montserrat Roser i Puig
Lecturer in Spanish
University of Kent at Canterbury
School of European Culture and Languages
Cornwallis Building
Canterbury CT2 7NF

email: M.Roser-i-Puig@ukc.ac.uk

Online conferences
It is the policy of the journal to celebrate from time to time online conferences on Catalan Studies in order to promote internationally the appreciation of this discipline. For further information about these events please contact our Conference Editor at the above address. Details relating to these conferences are also circulated on the mailing list. If you have any suggestions or proposals for colloquia of this nature you might like to discuss them with the Conference Editor.

Els autors dels manuscrits acceptats confereixen al JOURNAL OF CATALAN STUDIES l dret de publicar el text tant electrònicament com en un altre format qualsevol i de fer-lo accessible permanentment en un arxiu electrònic.

Editor de ressenyes
Daniel P. Grau
Faculty of Medieval and Modern Languages and
Literature
University of Oxford
Taylor Institution Annexe
41 Wellington Square
Oxford
OX1 2JF
United Kingdom
e-mail: daniel.grau@mod-langs.ox.ac.uk

Criteris de recensió
El Journal of Catalan Studies publica ressenyes de llibres sobre tots els aspectes de la catalanística. La revista és un recurs per a la informació i la recensió de treballs recents publicats sobre catalanística en qualsevol dels camps de la Classificació temàtica. La intenció és proporcionar ressenyes ràpides, informatives i completes fetes per especialistes en les diverses àrees. Les recensions comunicaran als especialistes (i no especialistes) l'abast del contingut del llibre, valoraran els punts i aportacions més importants i proporcionaran al lector un judici raonat sobre la seva vàlua. Els ressenyadors no estaran subjectes a cap límit arbitrari de llargada, si bé la majoria de les recensions tindran una mitjana de cinc-centes a mil paraules. Els autors só convidats a respondre a les recensions i tractar del seu treball amb els lectors del Journal of Catalan Studies.

Avantatge de la recensió en línia
La subscripció al Journal of Catalan Studies és gratuïta, i això és un avantatge per als lectors ja que moltes biblioteques redueixen les subscripcions a revistes i l'alça dels preus de publicació fa que les subscripcions individuals a revistes siguin cada cop més cares. La publicació en línia pot eliminar els retards sovint llargs que hi ha entre el moment que els ressenyadors presenten la recensió i la seva publicació. El Journal of Catalan Studies apareix dues vegades l'any, i això fa que una recensió sigui disponible aviat després d'haver-la feta el ressenyador.

Editora de Congressos
Dr Montserrat Roser i Puig
Lecturer in Spanish
University of Kent at Canterbury
School of European Culture and Languages
Cornwallis Building
Canterbury CT2 7NF

email: M.Roser-i-Puig@ukc.ac.uk

Congressos en línia
Entre les directrius de la revista hi ha l'organització, de tant en tant, de congressos en línia sobre Estudis Catalans per tal de promoure internacionalment l'apreciació d'aquesta disciplina. Per més informació sobre aquests esdeveniments, podeu posar-vos en contacte amb la nostra Editora de Congressos a l'adreça que se us dóna a dalt. Els detalls corresponents a aquests congressos també se us enviaran per correu electrònic si esteu subscrits a la nostra llista. Si teniu algun suggeriment o proposta d'organització de col·loquis d'aquesta mena podeu dirigir-vos també a l'Editora de Congressos.

Home |  Staff |  Aims and editorial policy |  How to subscribe

Portada |  Staff |  Finalitat i política editorial |  Com subscriure-s'hi