Memòria del curs 2011-2012

La dada

Les inversions de l’exercici 2011 són un 26,86% inferiors a les del 2010.

IniciMemòria econòmica

Memòria econòmica

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l’exercici 2011.

«Una universitat molt sòlida i molt global»

Dr. Òscar Aguer Gerent de la UOC
 • «El primer objectiu és assegurar la sostenibilitat econòmica. El segon objectiu és millorar l’atenció a l’estudiant. El tercer objectiu és assegurar la tecnologia, i el quart, la internacionalització.»
 • «La internacionalització es vehicula a partir de tres vies: les aliances institucionals, la focalització de mercats i l’impuls de l’Institut Internacional de Postgrau.»

La firma Deloitte, S.L., audita els comptes anuals de l’exercici 2011, amb el corresponent informe positiu.

Els comptes anuals han estat presentats i aprovats pel Patronat de la Fundació, en sessió del 5 de setembre de 2012.

Els aspectes més rellevants de l’anàlisi de les dades econòmiques són els següents:

 • Els comptes anuals s’han formulat aplicant el nou Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, Decret 259/2008, de 23 de desembre.
 • El pressupost ordinari de l’exercici 2011 ha augmentat, respecte al de l’exercici anterior, un 2,91%.
 • La informació del compte de resultats i les noves inversions de l’exercici 2011 es presenta detallant les tres grans línies d’activitat que desenvolupa la FUOC: docència (UOC), projectes de recerca (IN3) i formació a mida per a empreses i ONG (Projectes).
 • Les inversions de l’exercici han estat de 8.056.531,61 euros, que signifiquen una disminució del 26,86% respecte a l’any anterior. Aquest augment s’explica, majoritàriament, per les inversions executades amb càrrec a l’operació de la venda de l’empresa Gestión del Conocimiento , S.A., que han estat d’1.115.621,53 euros.

  Les partides més importants pel seu pes respecte a les inversions totals de l’exercici són les següents:

  2011 2010
  Immobilitzat intangible 82,53% 64,80%
  Aplicacions informàtiques 32,29% 24,30%
  Mòduls didàctics 46,74% 36,33%
  Immobilitzat material 17,47% 35,20%
  Construccions i instal·lacions tècniques 2,63% 12,39%
  Equips del procés d’informació 11,13% 8,05%
 • El flux de caixa generat en l’exercici 2011 ha estat de 840.272,49 euros.