Memòria del curs 2011-2012

La dada

La FUOC neix el 6 d’octubre de 1994.

La UOC és reconeguda el 6 d’abril de 1995.

IniciOrganització i govern

Organització i govern

Els òrgans de govern de la institució són formats per diversos sectors de la societat i controlen la qualitat del procés formatiu a la UOC.

Gràfic UOC

Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya

La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) neix sota l'impuls de la Generalitat de Catalunya el 6 d'octubre de 1994 amb la voluntat d'impulsar una oferta pròpia d'ensenyament universitari no presencial.

Després del procés constitutiu la UOC és reconeguda per unanimitat mitjançant la Llei 3/1995, de 6 d'abril, de reconeixement de la UOC, publicada en el DOGC núm. 2040 de 21/04/95.

Patronat

El Patronat és el màxim òrgan de representació, govern i administració de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), d'acord amb l'article 14 dels seus Estatuts.

Les principals funcions del Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya són:

  • Aprovar i, si escau, modificar les normes d'organització i funcionament de la Universitat Oberta de Catalunya.
  • Nomenar i revocar el rector i el gerent.
  • Aprovar el pressupost i els balanços de la Universitat.
  • Aprovar el pla d'actuació presentat pel rector i avaluar-ne els resultats.

Composició del Patronat [PDF]

Comissió Permanent

El Patronat de la FUOC delega algunes de les seves funcions en la Comissió Permanent, que és l'òrgan permanent d'administració i gestió de la Fundació i la missió de la qual és conduir els afers ordinaris de la Fundació.

Composició de la Comissió Permanent [PDF]

Consell

El Patronat és assistit pel Consell de la FUOC, òrgan consultiu de la Fundació, segons l'Acord de 28 de desembre de 1995, del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aproven la composició i les funcions del Consell (Resolució de 8 de gener de 1996).

La Llei de reconeixement de la Universitat preveu la creació del Consell per tal de garantir una àmplia representació de la societat catalana en el funcionament de la UOC. A més de les tasques d'assessorament i connexió amb la societat, la funció del Consell de la FUOC és informar del pressupost, la programació i el nomenament del rector de la Universitat Oberta de Catalunya.

L'integren, a més del rector de la UOC i del director de la FUOC, representants del Parlament, de les universitats públiques, de les organitzacions empresarials i sindicals i diverses personalitats de l'àmbit de la recerca i de la cultura. Conté, per tant, una àmplia representació de la societat catalana, la qual la Universitat, pel seu caràcter de servei públic, té la voluntat i el deure de servir.

Composició del Consell [PDF]


 

La Universitat Oberta de Catalunya

Òrgans de govern

Les Normes d'organització i funcionament de la UOC estableixen dos tipus d'òrgans de govern: unipersonals i col·legiats.

Els unipersonals els integren el rector i els vicerectors, el secretari general i el gerent. Els col·legiats, el Patronat, la Comissió Permanent, el Consell de la FUOC, el Comitè de Direcció Executiu i la Comissió Estratègica.

Composició dels òrgans de govern [PDF]


 

Síndic de greuges

Són funcions del síndic de Greuges:

  • La defensa dels drets i les llibertats de tots els membres de la comunitat universitària de la UOC.
  • L’empara i defensa en les qüestions que li són sotmeses o en les quals decideix actuar d’ofici.

Activitat de la Sindicatura durant el curs 2011-2012