Projectes de recerca

 
Calidad de vida en cuidadores de niños con trastornos crónicos. Una intervención a través de la red.

El nostre projecte es planteja com a objectiu principal utilitzar el marc de les noves tecnologies per a incidir sobre una qüestió de rellevància teòrica però, sobretot, d'enormes implicacions aplicades: la qualitat de vida de pares cuidadors de nens amb trastorns crònics, en concret paràlisi cerebral.

 
CICUS - Clúster Iberoamericano de Cooperación en Salud

El projecte pretén establir els mecanismes per crear el Clúster Iberoamericà de Cooperació Universitària en Salut (CICUS), la missió serà constituir-se com un espai d'excel·lència que faciliti la cooperació en xarxa per a la generació i compartició de coneixement d'avantguarda en l'àmbit de les ciències de la salut i com la integració de les TIC pot donar resposta als reptes plantejats pels canvis socioeconòmics del segle XXI. En concret, es pretén crear una xarxa estable de cooperació científica, acadèmica i de recerca entre les universitats consorciades en honor de promoure i desenvolupar programes de cooperació acadèmica i tecnològica, de recerca i d'innovació en salut mitjançant l'ús de les TIC i d'acord amb les necessitats específiques de cada país integrant.

 
CTG - Conciliació de la vida laboral-familiar-personal i teletreball: una anàlisi comparativa entre gèneres

Els objectius generals són identificar les principals estratègies de conciliació entre la vida familiar i laboral que despleguen i utilitzen les dones la feina de les quals se centra en el maneig de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i descriure les transformacions que es produeixen en l'entorn familiar (horaris, dicotomia entre àmbit públic i privat, significat que s'atorga al feina, recursos domèstics d'acció, etc.) com a conseqüència del desplegament de les estratègies anteriors.

 
Concilia: Conciliación de la vida laboral y familiar en mujeres que trabajan con tecnologias de la información

Els objectius generals cón identificar les principals estratègies de conciliació entre la vida familiar i la laboral que despleguen i utilitzen dones a la feina de les quals se centra en el maneig de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC's). - Descriure les transformacions que es produeixen en l'àmbit familiar (horaris, dicotomia públic-privat, significat que s'atorga al feina, a recursos domèstics d'acció, etc.) com a conseqüència del desplegament de les anteriors estratègies.