És la facultat o capacitat que es reconeix a l’afectat d’obtenir informació sobre si les seves dades de caràcter personal estan essent objecte de tractament, la finalitat del tractament, l’origen de les dades i les cessions o comunicacions realitzades o previstes a realitzar.

En el moment de formular la sol·licitud, l’interessat pot optar pels següents sistemes de consulta, sempre que la configuració del fitxer així ho permeti:

  • visualització en pantalla;
  • escrit, còpia o fotocòpia enviada per correu, certificat o no;
  • telecòpia (fax);
  • correu electrònic o altres sistemes de comunicació electrònica;
  • qualsevol altre sistema que sigui adequat a la configuració o implantació material del fitxer o a la naturalesa del tractament, ofert pel responsable.

En qualsevol cas, l’àrea que tramiti la sol·licitud podrà determinar el sistema de consulta quan el que sol·licita l’interessat pertorbi la normal prestació de serveis de la Universitat.

Documentació que cal aportar:

  • Document acreditatiu de la identitat del titular de les dades de caràcter personal (DNI, passaport o equivalent). Caldrà adjuntar-ne una fotocòpia.
  • Si la sol·licitud es formula mitjançant representant serà necessària l’acreditació de la representació legal o voluntària.
  • Atès que el dret d’accés només es pot exercitar un cop a l’any, en cas que dintre aquest període es torni a exercitar aquest dret, caldrà la corresponent acreditació de l’interès legítim.

La UOC resoldrà sobre la sol·licitud d’accés en el termini màxim d’un (1) mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que de forma expressa es respongui a la petició d’accés, l’interessat podrà interposar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En cas que la UOC no disposi de dades de l’interessat, se li comunicarà igualment en el termini d’un (1) mes.

La UOC podrà denegar l’accés a les dades de caràcter personal en els següents supòsits:

  • Quan el dret s’hagi exercitat en els dotze (12) mesos anteriors a la sol·licitud, llevat que s’acrediti un interès legítim a l’efecte.
  • Quan així estigui previst en una llei o una norma de dret comunitari d’aplicació directa o quan aquestes lleis o normes impedeixin a la UOC revelar als afectats el tractament de les dades a què es refereixi l’accés.

En tot cas, la UOC informarà l’afectat del seu dret a exercir la tutela davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.