És la facultat o capacitat de l’afectat per a instar la UOC que s’excloguin d’un tractament la totalitat o part de les dades de caràcter personal quan aquestes dades resultin inexactes, o siguin inadequades o excessives, o quan el seu tractament no s’ajusti a la llei. Així mateix, l’interessat pot sol·licitar la cancel·lació sense que hi hagi cap de les anteriors causes.

La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, que s’han de conservar únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes durant el termini de prescripció. Una vegada finalitzat el mencionat termini es procedirà a la supressió.

Considerem que si no cancel·leu les vostres dades personals expressament dels nostres fitxers, continueu interessats a seguir-hi incorporats mentre sigui adequat a la finalitat per a la qual es van obtenir, i mentre la FUOC ho consideri oportú.

El dret de cancel·lació s'exerceix enviant el document de sol·licitud de cancel·lació. Heu d'enviar el document de sol·licitud emplenat degudament i signat vàlidament a la següent adreça de correu postal:

Avinguda del Tibidabo, 39.
08035 Barcelona (Espanya)
A l'atenció del Departament d'Assessoria Jurídica.

Documentació que s'ha d'aportar:

  • Document de sol·licitud de cancel·lació de dades.
  • Fotocòpia del DNI o d’un altre document identificatiu equivalent que acrediti la identitat de la persona interessada o del seu representant, i en aquest últim cas, l’acreditació d’aquesta representació mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna, o per mitjà d’una declaració en una compareixença personal de la persona interessada.

 

La UOC resoldrà sobre la sol·licitud de cancel·lació en el termini màxim de deu (10) dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que de forma expressa es respongui a la petició de cancel·lació, l’interessat podrà interposar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En cas que la UOC no disposi de dades de l’interessat, se li comunicarà igualment en el termini de deu (10) dies.

En cas que les dades cancel·lades haguessin estat cedides prèviament, la UOC comunicarà la cancel·lació efectuada al cessionari, en idèntic termini, perquè el cessionari en el termini de deu (10) dies a comptar des de la recepció de la comunicació, procedeixi a cancel·lar les dades.

La UOC podrà denegar la cancel·lació de les dades de caràcter personal en els següents supòsits:

  • Quan les dades de caràcter personal hagin de ser conservades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables o, si s’escau, en les relacions contractuals.
  • Quan així estigui previst en una llei o una norma de dret comunitari d’aplicació directa o quan aquestes lleis o normes impedeixin a la UOC revelar als afectats el tractament de les dades a què es refereixi l’accés.

En tot cas, la UOC informarà l’afectat del seu dret a exercir la tutela davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades