En l’exercici de les funcions de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i, concretament, amb la finalitat de gestionar la relació de la UOC amb els seus usuaris, es fa necessària la recollida i el tractament de dades de caràcter personal.

De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reglament de desenvolupament de la LOPD (RLOPD), aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, aquestes dades són incorporades als nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular dels quals és la UOC.

Atès que l’usuari continua essent el titular de les dades que va facilitar a la UOC i, amb la finalitat de garantir el seu control sobre aquestes dades, la Universitat posa a disposició dels usuaris tota la informació i un mitjà senzill i gratuït per a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de la UOC, per a rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament.

Els articles 15 i següents de la LOPD reconeixen una sèrie de drets als ciutadans amb la finalitat de garantir el poder de control i protecció del seu honor i intimitat personal i familiar sobre les seves dades de caràcter personal. 

Els drets ARCO són personalíssims, de manera que només pot exercitar aquests drets:

  • Qualsevol persona física que sigui el titular de les dades de caràcter personal;
  • El representant legal del titular de les dades, quan el titular de les dades de caràcter personal estigui en situació d’incapacitat o minoria d’edat que li impossibiliti l’exercici personal dels drets ARCO.
  • El representant voluntari del titular de les dades, expressament designat per a l’exercici d’aquests drets.