És la facultat o capacitat de l’afectat perquè la UOC no porti a terme el tractament de les dades de caràcter personal de l’afectat o es cessi el seu tractament en els següents supòsits:

  • Quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, com a conseqüència de la concurrència d’un motiu legítim i fonamentat, relacionat amb la situació personal, que ho justifiqui, sempre que una llei no disposi el contrari;
  • Quan siguin fitxers que tinguin per finalitat la realització d’activitats de publicitat i prospecció comercial, en els termes previstos en l’article 51 del RLOPD.
  • Quan el tractament tingui per finalitat l’adopció d’una decisió referida a l’afectat i basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal, de conformitat amb l’article 36 del RLOPD.

Documentació que cal aportar:

  • Document acreditatiu de la identitat del titular de les dades de caràcter personal (DNI, passaport o equivalent). Caldrà adjuntar-ne una fotocòpia.
  • Si la sol·licitud es formula mitjançant representant serà necessària l’acreditació de la representació legal o voluntària.
  • En cas que l’afectat exerciti el dret d’oposició amb la finalitat que no es tractin les seves dades de caràcter personal quan no sigui necessari el seu consentiment, a la sol·licitud s’han de fer constar els motius legítims i fonamentats relacionats amb la seva situació personal que justifiquin l’exercici d’aquest dret.

La UOC resoldrà sobre la sol·licitud d’oposició en el termini màxim de deu (10) dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que de forma expressa es respongui a la petició d’oposició, l’interessat podrà interposar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En cas que la UOC no disposi de dades de l’interessat, se li comunicarà igualment en el termini de deu (10) dies.