És la facultat o capacitat de l’afectat per la qual pot instar la UOC a complir amb l’obligació de mantenir l’exactitud de les dades, rectificant les dades de caràcter personal quan resultin incompletes o inexactes. 

La sol·licitud de rectificació ha d’indicar les dades a les quals es refereix i la correcció que s’hagi de realitzar, i haurà d’anar acompanyada de la documentació justificativa del que se sol·licita.

Documentació que cal aportar:

  • Document acreditatiu de la identitat del titular de les dades de caràcter personal (DNI, passaport o equivalent). Caldrà adjuntar-ne una fotocòpia.
  • Si la sol·licitud es formula mitjançant representant serà necessària l’acreditació de la representació legal o voluntària.
  • Documentació justificativa de la modificació sol·licitada.

La UOC resoldrà sobre la sol·licitud de rectificació en el termini màxim de deu (10) dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut el termini sense que de forma expressa es respongui a la petició de rectificació, l’interessat podrà interposar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En cas que la UOC no disposi de dades de l’interessat, se li comunicarà igualment en el termini de deu (10) dies.

En cas que les dades rectificades haguessin estat cedides prèviament, la UOC comunicarà la rectificació efectuada al cessionari, en idèntic termini, perquè el cessionari en el termini de deu (10) dies a comptar des de la recepció de la comunicació, procedeixi a rectificar les dades.

La UOC podrà denegar la rectificació de les dades de caràcter personal en els següents supòsits:

  • Quan així estigui previst en una llei o una norma de dret comunitari d’aplicació directa o quan aquestes lleis o normes impedeixin a la UOC revelar als afectats el tractament de les dades a què es refereixi l’accés.

En tot cas, la UOC informarà l’afectat del seu dret a exercir la tutela davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.