• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Metodologia
Avaluació

Sistema d'avaluació

El Centre d'Idiomes Moderns fa servir un sistema d’avaluació contínua que, més enllà de mesurar el rendiment de cada estudiant en un determinat moment, impulsa i acompanya el seu procés d’aprenentatge. Cada curs té una sèrie d'activitats d’avaluació contínua, que estructuren el semestre, cobreixen les competències orals i escrites i combinen tasques individuals i de grup. Els materials web serveixen per a preparar aquestes activitats avaluables.

Per a cada activitat, disposaràs d’una fitxa que conté totes les indicacions necessàries i on s'especifica el pes de cada tasca en la puntuació. Per tal de superar el curs, cal lliurar cada activitat en el termini establert. La nota final és la mitjana de totes les activitats del curs.