Educació, apoderament i participació en salut

L’eHealth Center inclou educació en salut i habilitats digitals, apoderament de les persones amb relació a la seva salut i participació en la salut i el benestar. Aquest àmbit busca enfortir i apoderar els professionals de la salut i la ciutadania en general pel que fa a la prevenció de la malaltia i també promocionar hàbits de vida saludables, amb l’objectiu de generar un paper més actiu i participatiu en tot allò relacionat amb la salut i el benestar individual i de la comunitat.

Aquest àmbit inclou:

-Educació en salut i habilitats digitals per a la salut

-Apoderament en salut

-Participació en la salut i el benestar

Disseny i avaluació d'intervencions en eHealth

L’eHealth Center es proposa identificar les necessitats tant dels ciutadans com dels professionals de la salut i donar-hi resposta amb les millors aplicacions, sensors i intervencions de telemedicina que generin l’impacte social més alt.

Aquest àmbit:

-Promou les intervencions en salut digital per a tractar problemes de salut del món real 

-Genera i analitza models teòrics i evidències per a desenvolupar, implementar i avaluar les intervencions en salut digital

Ciència de dades en salut (Health data science)

L’eHealth Center fomenta l’ús d’anàlisi de dades per a promocionar la salut i el benestar personalitzats. Amb aquesta finalitat, imparteix una educació pràctica sobre com millorar la salut recollint i analitzant dades disponibles, ofereix serveis de ciència de dades i arquitectures de dades massives a terceres parts i desenvolupa serveis de ciència de dades per a generar evidència i validar models. Gràcies a la seva capacitat per a processar, gestionar i analitzar dades, pot desenvolupar processos personalitzats, predictius, preventius i participatius per a la provisió de salut i benestar.

Aquest àmbit inclou:

-Educació i formació en ciència de dades per a la salut

-Provisió de serveis i infraestructures de ciència de dades per a analitzar les dades de salut

-Definició de models que permetin una gestió personalitzada i la promoció de la salut

eHealth i equitat

L’eHealth Center contribueix a identificar les causes de les desigualtats en salut i a fomentar-ne la disminució a fi de garantir que tothom tingui les mateixes oportunitats per a gaudir de la vida, independentment de la seva condició social i econòmica.

Aquest àmbit inclou:

-Promoció de l’equitat en salut per mitjà de projectes de salut digital

-Analitzar el paper de les TIC per a disminuir les desigualtats socials en salut i benestar