Educació, apoderament i participació en salut

Aquesta àrea inclou:

L’educació per a la salut i habilitats digitals: L’eHealth Center pretén posar a l’abast de les persones formació i recerca aplicada en l’àmbit de la salut digital per tal que tinguin eines que els permetin destriar la informació i augmentar la capacitat d’obtenir, processar i entendre les qüestions bàsiques en l’àmbit de la salut i els serveis necessaris per tal de poder prendre decisions adequades sobre la seva salut i benestar. Tant els professionals sanitaris com els ciutadans necessiten formar-se per a assolir competències digitals en el maneig de la seva condició de salut.

L’apoderament de les persones amb relació a la seva salut: L’eHealth Center pretén incidir en els dissenys dels models conceptuals de canvi i adquisició d’hàbits basats en evidències. Gràcies a la formació, la recerca i l’assessorament en l’àmbit de la salut digital el ciutadà i la comunitat s’apoderaran per tal de tenir més control sobre les decisions i accions que afecten la seva salut i la prevenció de la malaltia.

La participació en la salut i el benestar: L’eHealth Center pretén enfortir i apoderar els professionals sanitaris i la ciutadania amb relació a la prevenció de malalties i promoure hàbits de vida saludable. Amb això vol generar un paper més actiu, participatiu i compromès en temes relacionats amb la salut i el benestar de l’individu i també de la comunitat. D’aquesta manera es generarà una anàlisi sobre els sistemes de participació del ciutadà en els sistemes de salut i se’n promourà la participació i el compromís en les polítiques de salut pública, tenint en compte els determinants culturals, antropològics i filosòfics de la relació assistencial. 

 

Disseny i avaluació d'intervencions en eHealth

L’eHealth Center promou el disseny, l’avaluació i la validació científica d’aplicacions mòbils a partir de la millor evidència científica disponible.

 

Ciència de dades en salut (Health data science)

L’eHealth Center desenvolupa estratègies i serveis vinculats a l’àmbit de les dades massives (big data) en salut, la generació d’evidències i la validació de models. El tractament, la gestió i l’anàlisi de les dades fan possible una acció personalitzada, predictiva, preventiva i participativa gràcies a la qual assolim salut i benestar.

 

eHealth i equitat

L’eHealth Center contribueix a identificar les causes de desigualtat en salut i a promoure’n la reducció per tal que totes les persones tinguin garantides les mateixes oportunitats i puguin gaudir de la vida, independentment de la seva condició econòmica i social.