• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Innovació
Model d'innovació

El funnel o embut de projectes és la maners en què s’estructuren els projectes d’innovació a la UOC.

Partint del màxim d'idees o hipòtesis a provar possibles, es filtren, es seleccionen i es proven per a, finalment, acabar tenint alguna innovació vàlida per a ser transferida tant internament, a la pròpia UOC, com, potser, externament a altres institucions.

L’objectiu institucional de millora contínua dels serveis i activitats de la UOC comporta que el professorat i el personal de gestió generin un flux irregular d’idees (FASE I) que sorgeixen de la identificació de necessitats no cobertes i oportunitats en el marc dels Reptes d’Innovació definits per la universitat.

L’àmbit d'Innovació de l'eLearn Center actua com a catalizador d’aquestes idees i ofereix mecanismes i suport per a poder conceptualitzar-les (FASE II). El resultat d’aquesta fase genera un conjunt de necessitats d’experimentació que es desenvolupen al Laboratori d’Experimentació (FASE III). Sobre aquells experiments que s’han dut a terme i han validat amb èxit les hipòtesis plantejades, s’inicia una fase de transformació del propi experiment (procés de consolidació / pas a producció) per tal d’integrar-lo com a innovació (FASE IV). Ocasionalment, aquesta innovació és transferida a d’altres institucions incorporant-hi modificacions si són necessàries.

El projectes d’innovació proposats pel personal de la UOC (professorat i gestió) es desenvolupen i testegen al Laboratori d’Experimentació en un entorn diferent del de producció. En el cas de considerar que pugui interessar integrar-los en la cadena operacional de la UOC, hauran de passar per un procés de consolidació / pas a producció posterior per a poder-los posar en producció.