• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Recerca aplicada
Qui investiga?

Grups d'interès

Es tracta de grups oberts sobre un tema concret, molt més específic que l'àmbit d'un grup de recerca, que es constitueixen amb l'objectiu de compartir idees i experiències, preferentment relacionades amb alguna de les àrees d'interès detectades o impulsades per la institució, i amb uns objectius eminentment pràctics, entorn del model educatiu.

Tot i que els seus objectius no són els d'un grup de recerca –publicar, obtenir finançament mitjançant projectes competitius, dirigir tesis doctorals, etc.–, s'espera que els grups d'interès puguin promoure la consecució d'alguns d'aquests aspectes. Així mateix, els grups d'interès i els grups de recerca no són compartiments aïllats, sinó que poden compartir elements o generar sinergies, l'eLearn Center dóna suport en la difusió de l'activitat del grup i en la presentació dels resultats obtinguts.

Grups d'interès existents:

  • Avaluació dels aprenentatges en línia (e-Assessment). Coordinació: Lourdes Guàrdia
  • Abandonament. Coordinació: Julià Minguillón
  • Expressió Oral i Escrita. Coordinació: Ona Domènech i Txus Marco
  • Ús docent del vídeo. Coordinació: Antoni Roig
  • Competències transversals. Coordinació: Maria Jesús Martínez i Àngels Fitó

Si teniu interès a participar en algun dels grups existents actualment, podeu escriure un correu a elearncenter@uoc.edu.
 

Si, en canvi, voleu proposar un nou tema sobre el qual treballar per tal de crear un grup nou, si us plau, ompliu aquest formulari.

Grup d'interès sobre avaluació dels aprenentatges en línia (e-Assessment)

 
Si bé la introducció de les TIC i el marc EEES han influït en el replantejament de l’educació, i podríem començar a trobar exemples que evidenciïn alguns canvis en aquest sentit, en l’àmbit de l’avaluació en línia percebem encara una pràctica molt generalitzada de models tradicionals que no responen a les directrius del nou marc ni a les oportunitats que ens ofereixen les TIC per a canviar-los.
 
El grup d'interès sobre avaluació dels aprenentatges en línia té com a missió fer confluir tot aquell coneixement que es va generant a la UOC entorn a aquest tema, així com promoure activitats que ens facin avançar i crear discurs des de diferents perspectives.
 
Coordinació: Lourdes Guàrdia

 

Grup d'interès sobre abandonament

 

L’abandonament és un problema ben conegut del sistema universitari espanyol i, en el cas concret de la UOC, la seva anàlisi requereix d’aproximacions que tinguin en compte la natura del model d’universitat i la diversitat dels perfils d’estudiants.

L’objectiu d’aquest grup és fer un recull de totes les iniciatives que s’estan duent a terme a la UOC per a lluitar contra l’abandonament, a diferent escala, així com proposar una llista de possibles accions coordinades que es puguin posar en marxa a partir del 2016.

Coordinació: Julià Minguillon

Grup d'interès sobre expressió oral i escrita

 
L’escriptura té un paper central en l’ensenyament universitari, especialment en l’ensenyament virtual, on aquesta centralitat és encara més marcada, ja que la interacció és fonamentalment escrita. És per això que la UOC considera l’expressió escrita com una de les quatre competències transversals pròpies.
 

Aquest grup, doncs, aplega professionals de diversos estudis i unitats de la UOC interessats a fomentar el treball transversal i planificat de l’expressió oral i escrita, entesa, no només com una competència instrumental, sinó sobretot com un element fonamental en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Coordinació: Ona Domènech i Txus Marco

Ús docent del vídeo

 

El grup d'interès sobre vídeo neix amb l'objectiu de servir de punt de trobada i espai d'intercanvi de totes aquelles persones que treballen i/o tenen interès en l'ús del vídeo com a eina d'aprenentatge i comunicació a la nostra Universitat. Així, el grup ha de permetre identificar i compartir les diferents pràctiques que s'estan portant a terme i també les necessitats i potencialitats que s'han detectat i que podrien incorporar-se en el nostre model educatiu.

Coordinació: Antoni Roig

Competències transversals

 

Aquest grup d'interès neix amb l'objectiu de servir de punt de trobada i espai d'intercanvi  de totes aquelles persones que treballen i/o tenen interès en la millora de la definició, desenvolupament i avaluació de les competències transversals o genèriques en el marc de les titulacions de la nostra Universitat. 

El repte del grup és capgirar el curriculum de l'oferta acadèmica per tal de posar en valor el progrés competencial de l'estudiant de la UOC envers les competències genèriques que estan esdevenint rellevants en el S.XXI.

Coordinació: Maria Jesús Martínez i Àngels Fitó