Per presentar la candidatura a un dels programes de doctorat de l'Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya,t'has de trobar en algun dels supòsits següents:

a. Disposar d'un títol oficial de màster universitari expedit per una institució d'ensenyament superior de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials.

b. Disposar d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'EEES, que habiliti per a l'accés a màster i haver superat un mínim de 300 ECTS en el conjunt dels estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.

c. Disposar d'un títol oficial espanyol de graduat/ada, la durada del qual, d'acord amb les normes de dret comunitari, sigui d'almenys 300 ECTS.

d. En el cas dels candidats/es titulats en sistemes educatius aliens a l'EEES, sense necessitat d'homologar els títols, disposar d'un nivell de formació equivalent als títols espanyols corresponents de màster universitari i que faculti en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat.

e. Ser titulat/ada universitari i haver superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats de ciències de la salut.

f. Disposar d'un títol espanyol de doctor/a obtingut d'acord amb els ordenaments universitaris anteriors.

g. Ser llicenciat/ada, arquitecte/a o enginyer/a i estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que disposa el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

 

Requisits d'admissió 

A més dels requisits generals i dels addicionals establerts per la mateixa Universitat, els programes de doctorat de la UOC estableixen els requisits específics següents:

  • En el cas que no siguis ciutadà de països de parla anglesa, acreditar el teu nivell d'anglès igual o superior al B2 segons el Marc comú de referència europeu

Aquells candidats o candidates al programa de doctorat a temps parcial (en línia) que no arribin al nivell exigit, tindran l'oportunitat d'accedir al doctorat amb un nivell B1 si es comprometen a assolir el nivell B2 abans de lliurar el pla de recerca a finals del primer any. En cas que l'estudiant no assolís aquest nivell no se li podria aprovar el pla de recerca, amb les conseqüències que determina la normativa.

Si sol·licites beca, haurà d'acreditar un nivell igual o superior al B2 des del moment de la seva sol·licitud. En tot cas, la capacitat que mostrin els candidats per explicar amb claredat i en anglès els seus projectes acadèmics també és tinguda en compte per les Comissions Acadèmiques en el procés de selecció.

L'Escola de Llengües de la UOC ofereix cursos d'anglès per assolir els nivells mínims exigits per accedir als diferents programes de doctorat (B2). 

En cas que el candidat/a hagi estat escolaritzat o hagi cursat la totalitat d'un Grau, Bàtxelor o Màster (o condició equivalent pel que fa a l'accés al doctorat) en llengua vehicular anglesa en un país en què l'anglès sigui llengua oficial, se li reconeixerà un nivell equivalent al necessari per accedir al programa de doctorat que correspongui.

La UOC facilita l'acreditació del coneixement d'anglès oferint una prova de nivell d'aquest idioma per mitjà d'Internet, a la qual podeu accedir-hi a través d'aquest enllaç. Una puntuació d'entre 72 i 94, acredita un nivell corresponent al B2 segons el Marc Comú de Referència Europea. Per fer aquesta prova, s'ha d'especificar el codi que correspon a la Universitat Oberta de Catalunya: 4418. Aquest codi no eximeix a l'estudiant del pagament del preu i les taxes corresponents a l'examen.

L'estudiant també pot demostrar les seves competències lingüístiques en anglès amb un altre títol oficial que acrediti un nivell equivalent o superior al que s`exigeix. En aquesta taula d'equivalències, podeu consultar exemples de títols que corresponen a aquests nivells.

Documentació d'accés 

Un cop dins del campus virtual i a l’apartat de Secretaria> Matricula> Documentació d’accés i admissió, has de lliurar la documentació per tal de que revisin tant els requisits d’accés com perquè les comissions acadèmiques emetin la seva valoració.

La documentació que has de lliurar en format digital consta de la fotocòpia del DNI o passaport, la carta de presentació/ motivació, el currículum, el certificat del nivell d’anglès, els certificats acadèmics i els títols obtinguts, carta o document on l’investigador avali la candidatura i es compromet a ser el teu tutor, un exemple d’un treball acadèmic i si s’escau les cartes de recomanació.

Trobaràs més informació dins de l’apartat de cada programa doctorat i dins del campus virtual.