• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis de Ciències de la Salut
Grups de Recerca

Grups i línies de Recerca

Laboratorio de Telemedicina

Docència, recerca i assessorament científic en l'àmbit de la telemedicina


La UOC està desenvolupant una plataforma virtual que possibilitarà l’accés, en l’àmbit dels sistemes d’informació, a diverses aplicacions de telemedicina habilitades en diferents institucions sanitàries amb tres objectius clarament diferenciats des del punt de vista funcional i estructural:

  • docència,
  • investigació, i
  • assessorament científic.

En el vessant de la docència, el Laboratori de Telemedicina facilitarà als estudiants del màster de Telemedicina de la UOC informació sobre els seus dissenys i implantacions, la qual cosa permetrà l’adquisició de coneixements sobre el disseny, el procés d’implantació, la integració i l’avaluació de sistemes de telemedicinaa partir d’experiències reals. Aquest vessant estarà vinculat a la quarta especialitat del màster de Telemedicinade la UOC (Estratègies, implantació i avaluació de projectes de telemedicina en la pràctica clínica).

En el vessant de la investigació, el Laboratori actuarà com a Centre d’Investigació Virtual en Telemedicina la qual cosa permetrà la conceptualització d’un model teòric de telemedicina (segons la necessitat del centre assistencial i dels ciutadans, la finalitat i l’ús; els canvis organitzatius, de gestió i culturals, i els elements afavoridors i distorsionadors associats al procés d’implantació d’una experiència de telemedicina, que actuarà com a referent teòric i pràctic de la telemedicina a escala mundial.

En el vessant de l’assessorament científic, el Laboratori estarà adreçat als professionals de la salut i a les entitats sanitàries que tinguin interès a implantar experiències de telemedicina, de manera que des del Laboratori tindran accés a simulacions virtuals de possibles experiències reals d’acord amb una sèrie de paràmetres establerts (estudis de viabilitat ad hoc fent ús de simulacions virtuals) i a la metodologia d’anàlisi de processos (determinació dels punts forts i els punts febles de l’experiència de telemedicinaproposada, impactes des del punt de vista organitzatiu...).

El Laboratori tindrà associat un Observatori de Telemedicina. Aquest Observatori actuarà d’enllaç en l’àmbit dels sistemes d’informació entre les institucions responsables de diferents experiències de telemedicina i la UOC, i sistematitzarà les dades més rellevants per fer-ne l’anàlisi posterior.