• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
Capacitació digital

Presentació

Presentació de l'Àrea de Capacitació Digital de la UOC

Capacitació Digital és una àrea de coneixement transversal de la Universitat Oberta de Catalunya que forma part dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.

El nostre objectiu principal és impartir una formació virtual de qualitat entorn de les tecnologies de la informació i la comunicació, centrant-nos en l'adquisició de competències digitals i especialment en l'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional i el treball en equip en xarxa.

Des de l'Àrea de Capacitació Digital de la UOC, entenem que la competència digital va més enllà del coneixement purament tecnològic i es vincula amb l'interès, l'actitud i la capacitat dels individus per a utilitzar adequadament las TIC per a accedir a la informació, administrar-la, integrar-la i avaluar-la, comunicar-se en diferents llenguatges i construir nous coneixements, a fi de participar efectivament en les formes emergents de societat i cultura.

Les accions de formació en l'àmbit de les TIC que es porten a terme des de l'Àrea de Capacitació Digital es poden estructurar entorn dels tres nivells que es presenten en aquesta imatge:

grafic-capacitacio-cat

Imatge 1: Nivells de la competència digital (adaptat de Martin i Grudziecki, 2006)

En el primer d'aquests nivells (alfabetització digital) s'inclouen les accions de formació adreçades a la societat en general que treballen les competències digitals mínimes que un individu necessita per a viure i treballar en la societat actual.

El segon nivell (capacitació digital bàsica) fa referència als coneixements i les habilitats en TIC específiques per als professionals que entren al mercat laboral i que estan en la seva etapa de formació. Aquesta formació es vincula a la competència «Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional» i de «Treball en equip en xarxa», transversal a tots els graus de la UOC i que inclou continguts de caràcter reflexiu, metodològic i tecnològic vinculats a les necessitats de formació en l'àmbit de les TIC dels estudiants de cada grau.

El tercer nivell (capacitació digital avançada) té per objectiu formar usuaris amb capacitats per a abordar, anticipar i dirigir els canvis relacionats amb les TIC en el seu àmbit professional, per a treballar en equips virtuals i per a integrar informació, tecnologia, creativitat i innovació per a la resolució de problemes en contextos reals.