Arts i humanitats

Ciències socials

» Coneixement i mètode

Adaptada a l'EEES

Crèdits: 6 ECTS

Descripció

Coneixement i mètode són dos conceptes fonamentals en el pensament modern i contemporani. La voluntat per aconseguir un camí segur cap al coneixement, és a dir, un mètode que garanteixi que la realitat que coneixem, tal com la coneixem, és vertadera, ha centrat els esforços del saber i les lluites entre els seus representants els tres últims segles. I aquest és el tema d'aquesta assignatura. El denominat mètode científic i el coneixement així obtingut, han aconseguit l'hegemonia. Totes les disciplines que volen ser científiques al llarg del segle XIX s'esforçaran per ajustar-se a l'únic mètode que garanteix el coneixement vertader. No totes les disciplines ni activitats humanes aconseguiran ajustar-se a les exigències de la ciència. La perspectiva que vol oferir aquesta assignatura no és (només) lineal, sinó genealògica, és a dir, vol acostar-se als orígens i la constitució dels problemes i les qüestions de què tracta.

Aquesta assignatura forma part del Grau d'Humanitats.

Objectius i competències

Els objectius de l’assignatura són:

 1. Reflexionar sobre la dificultat per identificar el que entenem per coneixement i les dificultats per produir-lo.
 2. Discernir els principals problemes i criteris per a la definició i producció de coneixement en la història de la filosofia, i esbrinar si és possible conèixer.
 3. Entendre i problematitzar la relació entre coneixement i veritat.
 4. Contraposar el paper que juguen emocions i racionalitat en el fet de conèixer.
 5. Conèixer els condicionants individuals i socials en la producció de coneixement.
 6. Adonar-se dels lligams entre art i ciència i del caràcter històric i problemàtic del nostre sentit comú a l’entorn del coneixement que ens ofereixen tots dos.
 7. Identificar els elements definidors del coneixement científic segons diferents autors i moments històrics.
 8. Analitzar la separació històrica entre art i ciència.
 9. Diferenciar i reconèixer les estratègies d’explicació causal, funcional i intencional en ciències socials.
 10. Conèixer i comparar les principals tècniques utilitzades en les ciències humanes i socials per a la producció de coneixement.
 11. Conèixer el gir lingüístic i l’impacte que ha tingut en les ciències socials durant les darreres dècades.
 12. Indagar si hi ha producció de significat fora del llenguatge.
 13. Fer una síntesi del coneixement après en l’assignatura.
 14. Diferenciar els tipus de coneixement quotidià, artístic i científic.
 15. Identificar els elements que entronquen amb la crisi de la modernitat.

Les competències de l’assignatura són:

 1. Capacitat per a entendre i qüestionar-se críticament les idees sobre la naturalesa de la realitat, l’experiència i els valors que tenen un paper central en la comprensió del món i de nosaltres mateixos.
 2. Capacitat per a comprendre les particularitats disciplinàries i llegir la realitat des d’una mirada interdisciplinària.
 3. Capacitat per a conèixer i utilitzar les diferents eines metodològiques en l’àmbit de les ciències humanes i socials.

Continguts

 • El coneixement i els seus problemes
 • Ciència, art i veritat
 • Hermenèutica i gir lingüístic
 • La crisi del coneixement

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i material complementari en format web.

Requisits

Per al seguiment de l'assignatura no cal tenir coneixements previs de la matèria.