Economia i empresa

Economia

» Estructura econòmica

Adaptada a l'EEES

Crèdits: 6 ECTS

Descripció

Aquesta assignatura té un doble objecte d'estudi: l'economia mundial i l'anàlisi d'una realitat econòmica concreta com és l'economia espanyola. Com a punt de partida, ens endinsarem en l'anàlisi de la forma d'organització econòmica i social que avui dia és hegemònica: el capitalisme. Ens preguntarem per la formació, la consolidació i l'hegemonia del sistema mundial capitalista. D'altra banda, l'activitat econòmica mundial té una característica addicional molt clara: el procés de mundialització. En aquest sentit, destaquem que l'estudi dels recursos de l'economia mundial és farà amb aquesta perspectiva global. En el segon bloc de l'assignatura, analitzarem la comprensió de com afecta l'entorn internacional a l'evolució d'un escenari macroeconòmic concret, com és el cas de l'economia espanyola. En concret, veurem els canvis en el patró de creixement de l'economia espanyola i els seus determinants, i també algunes de les seves transformacions estructurals més rellevants.

Objectius i competències

Els objectius de l’assignatura són:

 1. Estudiar les característiques essencials del capitalisme i descriure el funcionament i les fases del sistema capitalista mundial.
 2. Conèixer els recursos de l’economia mundial i la seva distribució.
 3. Explicar els resultats del desenvolupament econòmic.
 4. Conèixer la metodologia de construcció del PIB de l’economia espanyola, a partir de la demanda, l’oferta i la renda.
 5. Identificar la naturalesa i els efectes dels principals mecanismes econòmics de transmissió internacional.
 6. Comprendre com el procés d’obertura exterior ha transformat el patró de creixement econòmic, l’estructura productiva i el repartiment de les rendes.
 7. Identificar les causes principals del desequilibri exterior i els factors determinants de la seva sostenibilitat en el temps.
 8. Introduir-se en el coneixement i la comprensió dels principals indicadors que s’utilitzen per a fer el seguiment de la conjuntura econòmica.

Continguts

Bloc 1: Economia mundial

 • L'evolució del capitalisme i el procés de mundialització
 • La base material del sistema
 • L'estructura i la dinàmica del sistema

Bloc 2: Economia espanyola

 • Un nou model de creixement: les transformacions del patró de creixement i l'estructura productiva
 • Un nou model de creixement: canvis en la distribució de les rendes i en els determinants de creixement
 • Les relacions econòmiques amb l'exterior
 • Indicadors econòmics principals
 • L'economia espanyola i la primera crisi del segle XXI

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web, i material complementari en web.

Requisits

Per al seguiment adequat d'aquesta assignatura, és recomanable tenir coneixements bàsics d'economia.

Professorat

Albert Puig Gómez