«Què hauria passat si Steve Jobs hagués estat una dona?»
08/03/2012

[Text de Milagros Sáinz, investigadora]

La investigació que fa Gènere i TIC ha donat motiu a la creació del blog Open Thoughts 2012, una iniciativa de la UOC gestionada per l'Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT), en la qual participaran personalitats destacades a escala internacional tant de l'àmbit acadèmic com de l'artístic, el cultural o el social. A partir d'una pregunta general, What if Steve Jobs had been a woman? (Què hauria passat si Steve Jobs hagués estat una dona?), els participants reflexionaran sobre aquesta qüestió de gènere. Així, durant l'any 2012, personalitats internacionals amb diferents perfils professionals donaran el seu punt de vista sobre la pregunta plantejada. Juliet Webster, directora del grup, ha publicat el primer dels articles del blog, en el qual ja participa també Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comissió Europea.

Les dones són com més va més presents en el disseny de programes i aplicacions informàtiques vinculades al lleure i el temps lliure. És a dir, alguns components vinculats al rol de gènere femení –com ara el manteniment de contactes socials– s'han incorporat a diverses aplicacions i serveis d'internet. Podem veure una prova d'això en el fet que molts dels usuaris de blogs (o bloguistes), de xarxes socials (com Factbook, Twitter, etc.) i de serveis de missatgeria instantània (Messinger, Skype, etc.) són dones. Així mateix, i malgrat que els videojocs que hi ha al mercat s'adrecen majoritàriament a un públic masculí, es comença a tenir en compte les necessitats i els interessos de les dones per a augmentar –entre altres aspectes– les quotes de mercat. El consum més elevat de tecnologia per part de les dones pot contribuir a fomentar la participació de dones com a dissenyadores i desenvolupadores de tecnologia. D'aquesta manera, les TIC es poden convertir en un niu d'oportunitats mitjançant el qual es facin més visibles les necessitats i interessos de les dones i s'aconsegueixi que tinguin un paper molt més actiu en la societat de la informació i la comunicació.

No obstant això, no hem d'oblidar que a l'Estat espanyol només un 17% i un 26% de dones accedeixen respectivament als estudis d'informàtica i d'enginyeria de telecomunicacions. Aquesta situació es reprodueix en altres països de la Unió Europea, on les dones continuen igualment infrarepresentades en les carreres i professions vinculades a les TIC. Però tampoc no hem d'obviar que com més va més dones trien camins menys convencionals per a inserir-se al mercat laboral vinculat a les TIC. En aquest sentit cal esmentar que l'àmbit de les TIC engloba un espectre molt ampli de professions i ocupacions en les quals les dones són molt nombroses i ocupen sovint llocs de poc prestigi social i professional (els centres d'atenció telefònicaensón un exemple).

Des del programa d'investigació de Gènere i TIC estudiem des d'una perspectiva interdisciplinària diferents aspectes vinculats a l'escassa participació de les dones en els estudis i professions TIC al llarg de diferents etapes del cicle vital (comparant-ho amb àmbits no TIC). El nostre objectiu consisteix a buscar proves amb projectes de recerca competitius per a analitzar aquesta temàtica d'una manera integrada. Per a això, analitzem els condicionants de la segregació vocacional d'homes i dones en les diferents etapes educatives: l'ensenyament primari, el secundari i l'universitari. Per aquest motiu, incorporem en els nostres treballs de recerca la perspectiva d'estudiants, pares i mares, professors, assessors pedagògics i altres actors educatius. L'accés de les dones al mercat de treball i el seu desenvolupament de carrera professional en àmbits TIC i no TIC també són objecte de la nostra investigació. Igualment ens preocupa l'estudi d'algunes de les polítiques públiques i iniciatives privades que s'han dut a terme per a fomentar més presència i participació de les dones en diferents àmbits de l'ensenyament i l'ocupació TIC. En aquest sentit, amb un estudi finançat per l'Institut de la Dona constatem l'impacte i l'eficàcia d'una sèrie d'iniciatives dutes a terme en el context de l'Estat espanyol per a donar resposta als problemes que la investigació sobre gènere i tecnologia ha identificat i comparar-los amb les que s'han dut a terme al Regne Unit. S'hi ha posat en evidència la importància de dissenyar iniciatives adreçades a diferents tipus de dones, amb necessitats i problemàtiques diferents: immigrants, mestresses de casa, estudiants de secundària, dones participants en programes d'entrenament (coaching) o en programes d'accés a llocs de direcció, i també dones en risc d'exclusió social (el cas de dones gitanes).

Els estereotips de gènere, i el conjunt de barreres personals i institucionals que les dones (i alguns homes) troben al llarg de la vida per a accedir als estudis i les professions en general (no solament les exclusives de les TIC) i desenvolupar-s'hi igualitàriament, són alguns dels objectius que mirem de tenir en compte en les nostres línies d'investigació. En aquest sentit, moltes d'aquestes barreres, com la conciliació de la vida professional i personal, el repartiment igualitari de les tasques domèstiques entre els membres de la família, la cura de persones dependents, són alguns dels problemes que les dones i els homes de la nostra societat actual afronten, independentment del sector ocupacional. No obstant això, l'accés menor de les dones a llocs de responsabilitat o la divisòria salarial són algunes de les dificultats que concerneixen exclusivament les dones i no se circumscriuen tampoc a l'ocupació vinculada a les TIC.

El blog Open Thoughts 2012

Open Thoughts 2012 s'emmarca en la iniciativa Open Thoughts, que té per objectiu crear i fer visibles els interessos d'un grup d'R+D+I destacat a la UOC mitjançant una plataforma accessible i coneguda com són els blogs.

Enllaços relacionats