Els adults més grans de 44 anys, en risc de quedar al marge de la societat de la informació
Autor: josef.stuefer (Flickr/CC)
09/01/2013

«El procés de transformació social i tecnològica contribueix a allunyar la gent gran de l'accés als serveis proporcionats pel ciberespai i el seu ús», afirma l'investigador. L'ús creixent de les TIC com a mitjà d'accés a diversos aspectes quotidians implica «una incorporació contínua d'eines tecnològiques que pot generar una minusvalidesa digital en aquestes persones».

Per a Querol, les capacitats d'aquestes generacions no són la causa d'una possible exclusió de la societat de la informació sinó que l'és la manca d'infraestructures i eines disponibles que els permetin l'accés a les TIC. En el seu estudi, observa que hi ha «un procés d'asincronia» entre el ritme d'innovació tecnològica de la societat de la informació i les pràctiques socials de les persones grans.

 

Àmbits d'ús de les TIC

«Les generacions objecte de l'estudi han experimentat processos d'introducció de les TIC en consonància amb el sector productiu i la posició en la jerarquia social», explica l'autor. Segons la recerca, les organitzacions i empreses, al final de l'etapa productiva dels seus treballadors, no acostumen a facilitar-los una formació de transició cap a una jubilació preparada per a la sociabilització digital. En aquest sentit, «els adults depenen de la transferència espontània del seu entorn immediat, és a dir, els fills o néts, o sigui una educació informal que bonament atorguen els familiars, a la qual, però, manca pedagogia».

Tot i que l'ús de les TIC s'emmarca en l'àmbit laboral, aquestes generacions també fan servir les tecnologies fora de la feina, sobretot per a mantenir les relacions socials.«La desvinculació de la feina, i la consegüent reducció de les relacions, podria fer pensar a utilitzar les TIC com a refugi contra la soledat, però l'entreteniment virtual en forma de joc no apareix com a antídot», manifesta Querol; més aviat s'observa que qualsevol pràctica de lleure ha d'estar dotada d'un fort component relacional per a captivar l'interès de les persones grans.

 

Socialització digital desigual

Les generacions nascudes abans dels anys seixanta arrosseguen diversos factors de desigualtat lligats sobretot al gènere, l'educació rebuda i la posició al territori. Querol observa unadivisòria en l'ús d'internet entre els homes i les dones com a conseqüència de l'absència del gènere femení en el mercat laboral, a vegades, o l'ocupació de llocs de treball que no han promogut el contacte amb eines del ciberespai.

«Els nivells educatius de les persones gransreprodueixen clarament la desigualtat d'accés a les TIC i del seu ús», afegeix l'autor. En aquest sentit, la societat del coneixement és un espai d'oportunitats «sempre que s'hi arribi dotat de coneixements previs».

Laposició de la gent gran al territoriés un altre factor de desigualtat. Els qui viuen en els mitjans rurals fan servir menys el ciberespai a causa de les infraestructures existents, la feina que fan o els nivells educatius de la població rural gran.

 

Sobre l'autor

Vicent A. Querol és professor de Sociologia al Departament de Filosofia i Sociologia de la Universitat Jaume I. Participa en projectes internacionals sobre adults i TIC i imparteix matèries relacionades amb les TIC a la feina o en el lleure i el turisme.

Enllaços relacionats