Els graduats de la UOC són més competitius en TIC, informàtica i pensament crític

Foto: UOC
14/07/2017
Redacció

L'últim estudi de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) sobre la inserció laboral dels graduats distingeix la UOC de la universitat presencial per un nivell superior en la formació teòrica, l'ús i aplicació de les TIC, l'expressió escrita, el pensament crític i la informàtica. Els graduats de la UOC també es destaquen per la capacitat de solucionar problemes. De la mateixa manera que passa amb les universitats presencials, els idiomes són la competència pendent del sistema formatiu i cal millorar en expressió oral, lideratge i treball en equip.

Els resultats de la sisena edició d'aquest estudi, en el qual s'han entrevistat 1.895 graduats de la UOC el curs 2012-13, també reflecteixen que els titulats d'universitats com la UOC presenten un perfil diferent. Tenen més de quaranta anys i la majoria (un 58%) compagina els estudis amb una feina relacionada amb aquests estudis. Una altra característica d'aquest col·lectiu d'estudiants és que presenta més ocupació, més estabilitat i salaris més alts (per sobre dels 2.000 euros/mes) que el conjunt d'universitaris. També es destaca que el 17% d'aquests estudiants han decidit formar-se a distància per obtenir un títol que acrediti funcions que ja desenvolupen a la feina però que no es relacionen amb la primera titulació universitària.


Més satisfacció amb els estudis realitzats

8 de cada 10 graduats de la UOC tornarien a repetir la mateixa titulació. L'àrea disciplinària amb percentatge més alt d'intenció de repetir els estudis és Humanitats, amb un 90%. En el conjunt del sistema universitari serien 7 de cada 10 els qui repetirien, essent la salut l'àmbit de coneixement amb més percentatge de graduats que tornarien a repetir la carrera (80%).


Més feina però en pitjors condicions

En termes generals, l'enquesta conclou que tenir estudis superiors (professionals o universitaris) afavoreix clarament l'ocupació i protegeix contra l'atur. De fet, la taxa d'ocupació de titulats universitaris (88,7%) s'ha recuperat respecte a l'any 2014 (83,9%), però les seves condicions laborals s'han estancat amb relació a l'etapa més dura de la crisi.

Pel que fa a la qualitat de l'ocupació, els contractes indefinits representen el 48,9%, la xifra més baixa des que fa sis anys es va fer la primera edició de l'enquesta, mentre que els contractes temporals augmenten des del 2008 i arriben a un nivell del 36,7% el 2017. Els enginyers (62%) i graduats en Ciències Socials (54%) són els col·lectius que, tres anys després de graduar-se, tenen més contractes indefinits en oposició amb els titulats en Humanitats (39%) i Salut (37%).

Nou de cada deu graduats troba la primera feina en menys de tres mesos i set de cada deu titulats universitaris treballen en funcions específiques del grau que van estudiar, mentre que un de cada deu exerceix funcions de nivell universitari no estrictament relacionat amb la seva titulació i dos de cada deu treballen en funcions no universitàries.


Enginyers i arquitectes, més bons sous

Tres quartes parts tenen un contracte a jornada completa, dotze punts percentuals menys que el 2008, tot i que els sous superiors a 2.000 euros han augmentat del 35% al 40%, mentre que els salaris entre 1.000 i 2.000 euros han disminuït lleugerament, fins al 37%, i els inferiors a 1.000 euros també han disminuït, encara que representen el 22% dels casos. En aquest punt, es destaquen els enginyers i arquitectes amb sous superiors a aquests 2.000 euros mensuals.

Els consells socials de les universitats públiques catalanes, les universitats privades i trenta-un centres adscrits impulsen l'enquesta AQU. En aquesta edició, durant el primer trimestre del 2017 s'han enquestat 27.715 persones (17.458 titulats de grau, 8.747 titulats de màster i 1.510 titulats de doctorat), xifra que representa el 48,1% de la població de referència (titulats de grau el curs 2012-2013, tret de Medicina, que ha estat la promoció 2009-2010, i titulats de màster i de doctorat els cursos 2011-2012 i 2012-2013).

Enllaços relacionats