• Inici
  • /Personal acadèmic
  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Universitat Oberta de Catalunya Personal acadèmic

Professorat propi

La Universitat aposta per una docència innovadora i de qualitat, una recerca de prestigi, una resposta ràpida a les demandes socials de formació al llarg de la vida i eficàcia a l'hora de transferir i difondre coneixement a la societat, tot assegurant el vincle amb la realitat social, cultural i econòmica del país.

L'aspiració de la Universitat és continuar essent un referent de qualitat i un factor de transformació del sistema universitari des de la innovació contínua en les metodologies, els recursos, les eines d'aprenentatge i el rol del professorat universitari.

Per això la UOC vol disposar d'un equip acadèmic integrat pels millors professionals en l'àmbit de l'ensenyament i la recerca universitaris, els quals, a més de ser uns referents en la seva àrea de coneixement, esdevinguin experts en la formació en línia i en l'ús estratègic de les tecnologies digitals, amb capacitats de treball en xarxa i compromesos amb els objectius de la Universitat i dels estudis o centre on estiguin adscrits.

El personal acadèmic porta a terme activitats acadèmiques orientades a la consolidació d’una universitat de qualitat, oberta i compromesa amb la societat i eficaç en la seva metodologia d’ensenyament-aprenentatge. 

Formen part de l'equip acadèmic de la UOC el professorat propi, el personal investigador i el personal docent col.laborador.

Professorat propi

L'activitat acadèmica del professorat propi integra el conjunt de funcions que ha d'assumir un professor al llarg de la seva carrera acadèmica.

Docència: El professorat és responsable de dissenyar estratègies i de crear situacions i entorns d'aprenentatge innovadors, d'aportar millores i bones pràctiques docents al sistema universitari i d'orientar i garantir l'eficàcia i la qualitat del procés d'aprenentatge.

Recerca: Les funcions de recerca del professorat es relacionen amb les accions, tasques i feines que contribueixen a la generació i la difusió de coneixement científic o tecnològic que els professors portin a terme individualment o com a part d'un grup de recerca.

Innovació: S'entén per innovació el procés, incloent-hi el resultat, mitjançant el qual les noves idees responen a necessitats i demandes socials o econòmiques i generen nous productes, serveis o models organitzatius que aporten valor a la societat.

Activitats institucionals i de direcció acadèmica: L'activitat acadèmica del professorat inclou l'assumpció de  responsabilitat de direcció d'estudis o centre i la direcció de programes.

Evolució del professorat 
  2013 2014 2015 2016 2017
Total professorat  253 262 265 280 290
Professorat equivalent a temps complet (ETC) 244.5 249.2 250.1 261.5 270.6
% Professorat temps complet 94% 90% 89% 87% 87%
Distribució professorat per sexe
  2013 2014 2015 2016 2017
Dona 46% 46% 47% 48% 50%
Home 54% 54% 53% 52% 50%
Distribució professorat per franja d'edat
  2013 2014 2015 2016 2017
Plantilla jove:  % Professorat amb edat inferior a 35 anys 12% 9% 6% 5% 6%
Plantilla de 35 a 59 anys 84% 88% 91% 92% 92%
Plantilla en procés de jubilació: % professorat de més de 60 anys 4% 3% 3% 3% 2%
Professorat doctor
  2013 2014 2015 2016 2017
Total Professorat doctor  201 205 218 237 256

Total professorat doctor equivalent temps complet (ETC)

195.9 199.8 210.9 227.4 244
% Professorat doctor 79.4% 78.2% 82.3% 84.6% 88.3%
% Professorat doctor Acreditat 69% 70% 77% 76% 78%
% Doctor que treballa a la mateixa universitat en la que ha obtingut el doctorat 14% 15% 15% 15% 15%
% Doctor que treballa a una universitat en la mateixa comunitat d’obtenció del doctorat 85% 86% 87% 86% 85%
% Doctor que treballa a una universitat en el mateix país d’obtenció del doctorat 94% 94% 95% 94% 94%

Distribució del professorat per categoria
  2013 2014 2015 2016 2017
% Catedràtic 3.6% 3.1% 2.6% 2.5% 2.4%
% Agregat 50.6% 48.9% 49.8% 47.9% 49.0%
% Professor 32.4% 30.9% 33.6% 32.5% 22.4%
% Ajudant 10.7% 10.7% 6.8% 7.9% 3.8%
% Associat 2.8% 6.5% 6.8% 8.9% 7.6%
% Emèrit     0.4% 0.4% 0.3%

 

 

Professorat per estudis

Total professorat 2013 2014 2015 2016 2017
Arts i Humanitats_AiH 45 47 46 46 45
Ciències de la Salut_CS 8 11 15 20 21
Ciències de la Informació i la Comunicació_CIC 27 27 26 27 26
Dret i Ciència Política_DCP 31 32 36 37 39
Economia i Empresa_EiE 42 41 40 41 45
Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació_IMT 59 62 57 61 60
Psicologia i Ciències de l'Educació_PCE 40 41 44 47 52
 IN3  1 1 1 1 2