• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Personal acadèmic
Qualitat del personal acadèmic

L’acció de la Universitat en política de personal acadèmic s’adreça a l’assoliment dels objectius següents: l’excel·lència acadèmica, el reconeixement dels mèrits, el desenvolupament de competències, l’orientació a la innovació, el respecte per la diversitat de perfils i el foment del talent

L'acció de la Universitat en política de personal acadèmic i les dades de qualitat que es mostren, corresponen al personal permanent (contractat a temps complet, de manera indefinida i en dedicació d'exclusivitat).

Qualitat de la docència

El procés d'avaluació de l'activitat docent del professorat permanent es va implantar a la Universitat Oberta de Catalunya en el curs 2009/10 impulsat pel Consell de Govern de la Universitat.

L’objectiu de l’avaluació de l’activitat docent de professorat, està enfocat en la millora continua de l’equip docent i en el compromís de la universitat envers aquesta millora. La reflexió de les pràctiques docents, ha de permetre també a la universitat detectar quines millores estan subjectes a les pràctiques ordinàries de la universitat en general o d’alguns estudis en particular i per tant reflexionar en vers les millores que cal incorporar de forma transversal, per tal d’assegurar la qualitat de la docència en el marc de l’espai europeu d’educació superior.

D’aquesta manera s’integra la concessió dels trams docència per mitjà del procés d'avaluació

 
  2009 2010 2011 2012 2014
Número de trams sol.licitats 26 119 60 45 71
Número de trams avaluats favorablement 24 117 58 45 67
% èxit 92% 98% 97% 100% 94%
 
  2009 2010 2011 2012 2014
Número de sol.licitants (professors) 26 87 51 38 70
Número de sol.licitants avaluats favorablement 24 85 48 38 67
Número de professorat 234 249 256 260 262
 
  2013 2014 2015 2016
Total professorat amb tram docent 151 192 190 189
Total professorat 245 244 245 253
Professorat amb tram docent (%) 62.1% 78.7% 77.6% 74.7%
* Exclou professorat associat i emèrit

Qualitat de la Recerca

La investigació del professorat permanent de la UOC contribueix a la generació i difusió de coneixement científic o tecnològic de la Universitat. El professorat de la UOC participa tant en grup, como individualment, i de forma activa en las convocatòries competitives per obtenir reconeixement i recursos del Ministeri, de la Generalitat i de la Unió Europea.

Qui investiga Més informació

Que s’investiga Més informació

La Llei orgànica d'universitats, modificada per la LO 4/2007, estableix que en el cas de les universitats privades "[...] almenys el 50% del total del Professorat haurà d'estar en possessió del títol de doctor i, almenys, el 60% del total del seu professorat doctor haurà d'haver obtingut l'avaluació positiva de l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad i Acreditación o de l'òrgan d'avaluació externa que la llei de la Comunitat Autònoma determini", que en el cas de Catalunya és AQU Catalunya. 

AQU Catalunya signa convenis amb les universitats privades per tal d'avaluar l'activitat investigadora del seu personal docent i/o investigador d'acord amb els criteris i el procediment que l'Agència aplica en l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador, funcionari i contractat, de les universitats públiques.

D’aquesta manera s’integra la concessió dels trams de recerca avaluats per agents externs en un mínim de 6 anys.

 
  2013 2014 2015 2016
Número de trams sol.licitats 33 27 35 43
Número de trams avaluats favorablement 26 19 25 35
% èxit 79% 70% 71% 81%
 
  2013 2014 2015 2016
Total professorat doctor amb tram recerca 77 88 105 122
Total professorat doctor 200 207 217 232
Total professorat 245 244 245 253
% Professorat doctor amb Tram de recerca 39% 43% 48% 53%
% Professorat amb Tram de recerca 31% 36% 43% 48%
* Exclou professorat associat i emèrit

Qualitat de la Innovació

La UOC és una universitat innovadora per condició i convicció que assumeix la innovació com a tret identitari i transversal present a totes les seves activitats i processos.

Les funcions d’innovació es relacionen amb les accions, tasques i feines que es duen a terme per promoure la creació de valor a partir del coneixement en qualsevol àmbit d’activitat de la Universitat. S’entén per innovació el procés, incloent-hi el seu resultat, mitjançant el qual les noves idees responen a necessitats i demandes socials o econòmiques i generen nous productes, serveis o models organitzatius que aporten valor a la societat (quantificable econòmicament o no).

Qualitat de la Direcció acadèmica

La direcció acadèmica del professat permanent fa referència principalment a les figures de la direcció dels estudis i centre, i de direcció de programa, així com altres figures acadèmiques que impliquin tasques de direcció i/o gestió acadèmica.

Els directors acadèmics són els interlocutors i/o representats acadèmics amb els altres operatius de la UOC, participen en les comissions diverses de la universitat segons la seva responsabilitat, vetllant en tot moment pel bon funcionament de la institució.