• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Qualitat de les titulacions
Disseny de les titulacions

El projecte d’implantació d’una titulació oficial adaptada a l’EEES consta de tres fases ben diferenciades:

  1. El disseny de la titulació
  2. El desplegament i desenvolupament de l’ensenyament
  3. Avaluació pública sobre l’adequació de l’ensenyament a uns criteris de qualitat que permeten assolir l’acreditació.

La UOC ha posat en marxa diferents iniciatives internes amb l’objectiu d’afrontar amb la màxima garantia de qualitat el procés d’adaptació a l’espai europeu d’ensenyament superior. Pel que fa a la primera fase, s’ha definit un protocol intern per al disseny i elaboració de les propostes de titulacions de grau i màster adaptades a l’EEES, que assegura l’acompliment d’unes fases i compta amb la participació del professorat i els equips de gestió.

Agents implicats

El procés de disseny de les titulacions posa en marxa la creació de les comissions següents, que, des del començament, han de vetllar per la qualitat de les propostes.

Comissió de la Titulació Elaboració de la proposta
Àrea de Planificació i Qualitat

Avaluació tècnica de la qualitat de les propostes

Assegurament de la coherència

Equip de Suport

Validació de la proposta

Propostes de millora

Anàlisi de l'impacte de la proposta en l'organització: equips i eines

Consell de Direcció

Avaluació i vist-i-plau de la Memòria per a la sol·licitud de la titulació

Assegurament de la coherència del conjunt de l'oferta UOC

Procediment

El protocol de la UOC per al disseny de titulacions adaptades a l’EEES defineix, a més, les diverses fases i moments del procés, que es resumeixen en l’esquema següent: