• Inici
  • /Qualitat de les titulacions
  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Universitat Oberta de Catalunya Qualitat de les titulacions

D’acord amb la directriu 2. Garantia de la qualitat dels programes formatius, del Manual del sistema de garantia interna de la qualitat, la Universitat disposa dels procediments i metodologia necessaris per tal de dissenyar i desplegar la nova oferta formativa de carcter oficial (grau, mster universitari i doctorat), garantint la qualitat dels seus ensenyaments, ampliant els mecanismes de participaci dels diferents grups d’inters i creant mecanismes de revisi i millora continua. 

Amb la posada en marxa de l’EEES, s’estableix un nou procediment pel qual les universitats elaboren les propostes de noves titulacions, les quals s’han de sotmetre a un procs d’avaluaci prvia i procs d’avaluaci i millora continua, amb l’objectiu d’establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficincia en la seva gesti.

El Marc per a la verificaci, el seguiment, la modificaci i l'acreditaci dels ttols oficials (MVSMA) defineix aquest procediment. L'AQU, posa a disposici pblica tota la informaci relativa a la qualitat de les titulacions oficials del sistema universitari catal a travs del portal: Estudis Universitaris de Catalunya

  • Verificaci:  Les propostes de noves titulacions oficials s'han de sotmetre a un procs d'avaluaci prvia: la verificaci. En aquest procs, les agncies de qualitat emeten un informe d'avaluaci vinculant per al Consell d'Universitats, que s l'rgan responsable de la verificaci. Un cop la nova titulaci obt un informe favorable del l'AQU i una resoluci de verificaci positiva del Consell d’Universitats, la Generalitat l’ha d’autoritzar perqu es pugui implantar, d’acord amb els criteris de programaci.  Finalment, s el Consell de Ministres que estableix el carcter oficial dels ttols universitaris i ordena que s’incloguin en el Registre d’Universitats, Centres i Ttols (RUCT).
  • Seguiment:  eina til per a la gesti de la Universitat, que permet l’avaluaci del desenvolupament dels ensenyaments a partir de l’anlisi de dades i indicadors, i l’elaboraci, si escau, de propostes de millora que han de permetre corregir les desviacions observades entre el disseny dels ttols i el seu desenvolupament ordinari
  • Modificaci: fruit del procs de seguiment s’estableixen les propostes de modificaci del ttols universitaris que s’estructura en dues tipologies

Modificacions no substancials: canvis menors que milloren el ttol i que la Universitat pot implantar com a resultat del procs de seguiment. Aquests canvis es recullen en els informes de seguiment i s’incorporen a la memria del ttol quan s’hagi de sotmetre a un procs de modificaci.

Modificacions substancials: canvis en el ttol verificat que comporten alteracions en la seva estructura o en la seva naturalesa i objectius. Els canvis d’aquest tipus s’han de fer pel trmit de modificaci o, en cas que alterin de manera determinant la naturalesa del ttol, mitjanant un procs de reverificaci.

  • Acreditaci: L’acreditaci s el procs pel qual un programa d’educaci o una instituci proveeix informaci sobre la seva activitat i els seus assoliments a una agncia de qualitat que, mitjanant un comit extern, de manera independent, avalua aquesta informaci per a emetre un judici pblic a partir d’uns estndards explicitats sobre el valor i la qualitat del programa o la instituci, tal com preveuen els estndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’EEES de l’ENQA. L’acreditaci de les titulacions s’ha de dur a terme, en el cas dels graus, a partir de sis anys a comptar des de la verificaci inicial (o darrera acreditaci) i, en el cas dels msters, a partir de quatre anys. Per a mantenir l’acreditaci, els ttols han d’obtenir un informe favorable un cop s’hagi comprovat que el pla d’estudis corresponent es porta a terme d’acord amb el projecte inicial, mitjanant una avaluaci que ha d’incloure, en tot cas, una visita externa a la instituci.