• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Indicadors de rendiment i satisfacció
Inserció laboral

Inserció laboral dels titulats universitaris

L’enquesta d’inserció laboral dels universitaris catalans (coordinat per AQU Catalunya) és l’estudi més complet i rigorós sobre la inserció laboral de la població titulada a Catalunya. S’adreça als graduats que fa més de tres cursos acadèmics que van acabar els estudis universitaris i el període de realització és triennal (2001, 2005, 2008, 2011 - any en el qual hi participen ja totes les universitats catalanes -públiques i privades-, 2014, 2017). Des del 2001 s'han enquestat més de 100.000 titulats de tot el sistema universitari català.

Els resultats obtinguts són representatius per a cada titulació i universitat. L’objectiu de l’enquesta és obtenir una sèrie d'indicadors —ocupació i atur; qualitat de la inserció; satisfacció— que ajudaran les institucions a prendre decisions en tres aspectes:

  1. Ajustament de l’oferta i la demanda: taxa d’ocupació, taxa d’adequació, taxa d’estabilitat, salari, etc.  
  2. Disseny de la proposta formativa: competències adquirides enfront de les demanades, funcions, branques d’activitats econòmiques, disseny del pràcticum, tipologia d’empreses, etc.  
  3. Serveis d’orientació: treball durant els estudis i adequació posterior, factors de contractació i millora professional, competències adquirides, etc.

* Consulta els resultats de l’enquesta d’inserció laboral dels graus i els doctorats al Portal EUC (Dades del Sistema Universitari Català)

Informe 2008 2011 2014 2017
Sistema Universitari Català (on s’inclou la UOC) Informe Pre-Bolonya [pdf] Informe Pre-Bolonya [pdf]

Informe Graus i Pre-Bolonya [pdf]

Informe Màsters Universitaris [pdf]

Informe Doctorats [pdf]

Informe Graus i Pre-Bolonya [web]

Informe Màsters Universitaris [web]

Informe Doctorats [web]

UOC - Informe Pre-Bolonya [pdf]

Informe Graus i Pre-Bolonya [pdf]

Informe Màsters Universitaris
[pdf]

Informe Doctorats
[pdf]

Informe Graus i Pre-Bolonya [pdf]

Informe Màsters Universitaris

Informe Doctorats [en construcció]

 

L'opinió dels Ocupadors

L’estudi d’ocupadors de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) s’emmarca dins d’un projecte més ampli que pretén aportar la visió de les empreses i les institucions sobre l’ocupabilitat de la població graduada recentment. El projecte consta de tres fases: 1. enquesta als ocupadors de graduats de Catalunya; 2. grups de discussió amb els ocupadors de graduats per branca d'activitat, i ajuts de recerca a les universitats catalanes per tal d’aprofundir en l’estudi i la millora de l’ocupabilitat dels universitaris titulats recentment.

A partir dels resultats de l’enquesta, aquest informe proporciona informació de la visió dels ocupadors sobre les competències i la formació dels graduats recents.

La perspectiva dels ocupadors complementa la dels graduats universitaris, recollida en els estudis d’inserció laboral. A més, aquest estudi situa Catalunya en perspectiva internacional, ja que és comparable a estudis europeus com ara l’Eurobaròmetre (Eurobarometer) on la UOC participa des de l'any 2011.

Informe 2012 2013 2014 2015 2016
Ocupadors (AQU) - - - Informe Ocupadors AQU [pdf] -
Eurobarometer

Informe Eurobarometer [pdf]

 

Informe Eurobarometer [pdf]

Informe Eurobarometer: Economia i Empresa [pdf]

Informe Eurobarometer: Enginyeria [pdf]

Informe Eurobarometer [pdf]

Informe Eurobarometer: Economia i Empresa [pdf]

Informe Eurobarometer: Enginyeria [pdf]

Informe Eurobarometer [pdf]

Informe Eurobarometer: Economia i Empresa [pdf]

Informe Eurobarometer: Enginyeria [pdf]

Informe Eurobarometer [pdf]

Informe Eurobarometer: Economia i Empresa [pdf]

Informe Eurobarometer: Enginyeria [pdf]


Publicació dels estudis sobre la inserció laboral des de la perspectiva dels ocupadors (9.6.2017)

AQU Catalunya publica el resultat dels treballs d'investigació dels quatre grups de recerca que van obtenir els ajuts atorgats per l'Agència amb l'objectiu d'aprofundir en els resultats del projecte ocupadors.

Els treballs de recerca han analitzat, d'una banda, els resultats de l'enquesta genèrica a les empreses privades, i d'altra, els resultats de l'enquesta als centres educatius de primària i secundària.

Observatori d'empleabilitat i ocupació universitaris

L'Observatori d'empleabilitat i ocupació universitaris és una xarxa d'investigadors i tècnics distribuïts en tot el país, que treballen de forma coordinada i amb una mateixa metodologia, sota la direcció de la Càtedra UNESCO i l'assessorament permanent d'un Consell d'Experts, integrat per acadèmics i experts universitaris nacionals i internacionals. La seva visió és convertir-se en la font informativa de referència nacional i autonòmica per conèixer el comportament de les variables relacionades amb l'ocupabilitat i l'ocupació dels titulats universitaris a Espanya, amb informació i indicadors produïts sota estàndards internacionals de qualitat. Tenen la missió de generar informació fiable i oportuna per al disseny de mesures que millorin l'ocupabilitat i l'ocupació dels universitaris a Espanya. Per a això, estableixen els següents objectius:

  • produir informació homogènia i comparable entre estudis i comunitats autònomes;
  • fomentar la col·laboració i l'intercanvi d'informació entre les administracions públiques, els organismes d'ocupació i d'educació i els instituts i centres que proveeixen informació sobre ocupabilitat i inserció laboral;
  • afavorir l'activitat investigadora;
  • i donar suport amb informació la presa de decisions de futurs estudiants, estudiants actuals i titulats universitaris, així com d'ocupadors, polítics i gestors universitaris amb responsabilitats en educació i ocupació.

El Baròmetre és una eina dissenyada per el seguiment de l'ocupabilitat i l'ocupació dels titulats i les titulades universitàries en Espanya, per proveir a responsables universitaris i governamentals, empresaris i famílies, la informació necessària per millorar la vinculació entre l'educació i l'ocupació. Les fonts d'informació d'aquest Baròmetre són dos: els registres administratius de les universitats i una enquesta realitzada als titulats i les titulades sobre la seva trajectòria laboral i la seva valoració de diversos aspectes de la formació i de la relació d'aquesta amb l'ocupació.

  2015 2017
Baròmetre

Qüestionari

Informe Cicles i Graus

Qüestionari

Informe Màster Universitari