• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Indicadors de rendiment i satisfacció
Inserció laboral

Inserció laboral dels titulats universitaris

L’enquesta d’inserció laboral dels universitaris catalans és l’estudi més complet i rigorós sobre la inserció laboral de la població titulada a Catalunya. S’adreça als graduats que fa més de tres cursos acadèmics que van acabar els estudis universitaris i el període de realització és triennal (2001, 2005, 2008, 2011 - any en el qual hi participen ja totes les universitats catalanes -públiques i privades-, 2014). Des del 2001 s'han enquestat més de 67.000 titulats de tot el sistema universitari català.

Els resultats obtinguts són representatius per a cada titulació i universitat. L’objectiu de l’enquesta és obtenir una sèrie d'indicadors —ocupació i atur; qualitat de la inserció; satisfacció— que ajudaran les institucions a prendre decisions en tres aspectes:

 • Ajustament de l’oferta i la demanda: taxa d’ocupació, taxa d’adequació, taxa d’estabilitat, salari, etc.
   
 • Disseny de la proposta formativa: competències adquirides enfront de les demanades, funcions, branques d’activitats econòmiques, disseny del pràcticum, tipologia d’empreses, etc.
   
 • Serveis d’orientació: treball durant els estudis i adequació posterior, factors de contractació i millora professional, competències adquirides, etc.
   
 
Informe 2008 2011 2014
Sistema Universitari Català (on s’inclou la UOC) Informe Cicles [pdf] Informe Cicles [pdf]

Informe Cicles [pdf]

Informe Màsters Universitaris [pdf]

Informe Doctorats [pdf]

UOC - Informe Cicles [pdf]

Informe Cicles [pdf]

Informe Màsters Universitaris
[pdf]

Informe Doctorats
[pdf]

 

L'opinió dels Ocupadors

L’estudi d’ocupadors de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) s’emmarca dins d’un projecte més ampli que pretén aportar la visió de les empreses i les institucions sobre l’ocupabilitat de la població graduada recentment. El projecte consta de tres fases: 1. enquesta als ocupadors de graduats de Catalunya; 2. grups de discussió amb els ocupadors de graduats per branca d'activitat, i ajuts de recerca a les universitats catalanes per tal d’aprofundir en l’estudi i la millora de l’ocupabilitat dels universitaris titulats recentment.

A partir dels resultats de l’enquesta, aquest informe proporciona informació de la visió dels ocupadors sobre les competències i la formació dels graduats recents.

La perspectiva dels ocupadors complementa la dels graduats universitaris, recollida en els estudis d’inserció laboral. A més, aquest estudi situa Catalunya en perspectiva internacional, ja que és comparable a estudis europeus com ara l’Eurobaròmetre (Eurobarometer) on la UOC participa des de l'any 2011.

 
Informe 2012 2013 2014 2015 2016
Ocupadors (AQU) - - - Informe Ocupadors AQU [pdf] -
Eurobarometer

Informe Eurobarometer [pdf]

 

Informe Eurobarometer [pdf]

Informe Eurobarometer: Economia i Empresa [pdf]

Informe Eurobarometer: Enginyeria [pdf]

Informe Eurobarometer [pdf]

Informe Eurobarometer: Economia i Empresa [pdf]

Informe Eurobarometer: Enginyeria [pdf]

Informe Eurobarometer [pdf]

Informe Eurobarometer: Economia i Empresa [pdf]

Informe Eurobarometer: Enginyeria [pdf]

Informe Eurobarometer [pdf]

Informe Eurobarometer: Economia i Empresa [pdf]

Informe Eurobarometer: Enginyeria [pdf]