• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Indicadors de rendiment i satisfacció
Resultats acadèmics

En aquest apartat es mostren els indicadors docents que permeten el seguiment i anàlisis de les titulacions en el marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

Taxa de rendiment: Correspon al quocient entre els crèdits superats i els crèdits matriculats.

Taxa de rendiment Curs
2010/11
Curs
2011/12
Curs
2012/13
Curs
2013/14
Curs
2014/15
Titulacions LRU 75,9% 76,5% 77,3% 76,1% 72,6%
Graus EEES 72,6% 74,1% 75,6% 74,3% 74,5%
Màsters universitaris 82,8% 83,9% 85,5% 86,1% 86,5%
Titulacions Oficials 74,9% 75,4% 76,5% 75,9% 76%

Veure dades per titulació [excel]

Veure dades per titulació [pdf]

Taxa d'èxit: Correspon al quocient entre els crèdits superats i els crèdits presentats.

Taxa d'èxit Curs
2010/11
Curs
2011/12
Curs
2012/13
Curs
2013/14
Curs
2014/15
Titulacions LRU 93,7% 94,0% 94,2% 93,7% 92,3%
Graus EEES 93,0% 91,7% 92,3% 91,9% 92,3%
Màsters universitaris 95,8% 96% 96,3% 96,6% 96,5%
Titulacions Oficials 93,4% 92,8% 93,1% 92,7% 93%

Veure dades per titulació [excel]

Veure dades per titulació [pdf]

Taxa de graduació a temps T+n de graus EEES: La taxa de graduació a T+n és el % d'estudiants graduats d'una cohort després de T+n cursos on T és la durada teòrica de la titulació (4 cursos en el cas de graus).

Graus EEES T+1
Cohort 2008/09 4,2%
Cohort 2009/10 6,9%
Cohort 2010/11 7,6%

 

 

 

 

 

 

Taxa d'abandonament inicial de graus EEES: La taxa d'abandonament inicial és el % d'estudiants (no graduats) d'una cohort que després de 3 cursos porten dos o més cursos consecutius sense matricular-se.

Graus EEES  
Cohort 2008/09 31,6%
Cohort 2009/10 25,9%
Cohort 2010/11 27,5%
Cohort 2011/12 29,5%
Cohort 2012/13 28,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa de graduació de màsters universitaris: La taxa de graduació a T+n és el % d'estudiants graduats d'una cohort després de T+n cursos on T és la durada teòrica de la titulació (1 curs en el cas de màsters universitaris).

Màsters universitaris T+1
Cohort 2008/09 17,4%
Cohort 2009/10 24,8%
Cohort 2010/11 25,4%
Cohort 2011/12 32,4%
Cohort 2012/13 25,4%
Cohort 2013/14 28%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa d'abandonament inicial de màsters universitaris: La taxa d'abandonament inicial és el % d'estudiants (no graduats) d'una cohort que després de 3 cursos porten dos o més cursos consecutius sense matricular-se.

Màsters universitaris  
Cohort 2008/09 20%
Cohort 2009/10 22,6%
Cohort 2010/11 19,1%
Cohort 2011/12 21,9%
Cohort 2012/13 21,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució de graduats de titulacions oficials: Nombre d’estudiants que han finalitzat el programa i estan en condicions de sol·licitar el títol.

Graduats Curs
2010/11
Curs
2011/12
Curs
2012/13
Curs
2013/14
Curs
2014/15
Titulacions LRU 4.052 4.575 3.566 2.533 2.015
Graus EEES 73 234 427 777 1.305
Màsters universitaris 629 733 916 1.018 1.248
Titulacions Oficials 4.754 5.542 4.909 4.328 4.568

Veure dades per titulació [excel]

Veure dades per titulació [pdf]

 

Winddat