• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Convencions formals
Tractament de masculins i femenins

Malgrat que és un fet indiscutible que moltes llengües tendeixen a utilitzar el masculí com a genèric quan hi ha implicats individus dels dos sexes, s'ha de mirar de buscar la simetria en el tractament dels uns i dels altres, però d'una manera natural, sense forçar el llenguatge.

Com a norma general, doncs, s'ha de procurar que hi hagi simetria en els tractaments d'homes i dones; així, val més dir el senyor gerent i la senyora degana que no pas el senyor gerent i la degana, ambaixadors i ambaixadores i cònjuges respectius que no pas els ambaixadors i les seves esposes. I també s'ha de procurar que els termes que es fan servir incloguin tant les dones com els homes; per tant, val més utilitzar el jovent que no pas els joves.

Tot plegat, però, s'ha de fer amb molt de compte; no es tracta de seguir maquinalment unes normes estrictes, sinó que s'ha de procurar que en resulti un llenguatge natural, no encarcarat ni ridícul: el bon gust en l'escriptura és primordial. També s'ha de tenir en compte el context perquè no pas totes les solucions són adequades a tot arreu.

A continuació es presenten alguns recursos que poden ser útils per al tractament de les formes masculina i femenina. Són solucions possibles que s'han d'estudiar per a cada cas i que, com ja s'ha dit, no s'han d'aplicar mecànicament. Com sempre, s'ha de vigilar molt què es fa, perquè l'ús d'una forma o una altra (per exemple, substantiu genèric o substantiu concret, substantiu precedit d'article o sense, etc.) pot fer canviar el sentit o el matís de l'expressió. A més, cal tenir en compte el context i el tipus de document, atès que a vegades el genèric masculí és l'única forma adequada.

Genèrics col·lectius i altres expressions

Les paraules següents poden ajudar, en determinats contextos, a aconseguir un ús no sexista del llenguatge:

agrupació / assemblea / autoritats / ciutadania / col·lectiu / col·lectivitat / col·legi (professional) / conjunt de / comunitat / consell / cos / efectiu(s) / equip / gent / grup / personal / plantilla / població / professió / públic, etc.Es pot fer servir Per a substituir
l'adolescència / la gent adolescent els adolescents
la gent gran / les persones grans / les persones d'edat / la vellesa / les persones velles els grans / els vells
la joventut / el jovent els joves
el personal d'aviació / el personal de vol / els membres de la tripulació els pilots i les hostesses
el personal docent els professors
els infants / les criatures / la infància / la mainada / la quitxalla els nens
les persones candidates els candidats
la persona encarregada l'encarregat
la persona / les persones / l'ésser humà / la humanitat l'home
evolució humana / evolució de la humanitat evolució de l'home
els drets humans els drets de l'home
el cos humà el cos de l'home
la gent catalana / el poble català els catalans
la població d'Irlanda els irlandesos
el cos funcionarial els funcionaris
les persones adultes / l'edat adulta els adults
la població urbana l'home urbà
el personal de neteja les dones de la neteja
el personal mèdic / el personal de la salut / el cos mèdic els metges i les infermeres
la població treballadora migrant els treballadors migrants i les seves famílies

 

+ Torna al començament

Canvis mínims de redacció

 • Eliminació del determinant davant el substantiu, però s'ha de vigilar que el sentit no se'n ressenti:

  Alumnes de la UPC es reuneixen a...
  Professionals de l'ensenyament diuen...


 • Eliminació de la marca de sexe sense substituir-la per res si s'entén pel context:

  Permet una lectura més fàcil [i no: Permet una lectura més fàcil als nens] (en un manual dedicat a l'aprenentatge de la lectura)


 • Canvi del determinant amb marca de sexe per un altre que no en tingui (tothom, qualsevol, cadascú, ningú, cap, etc.):

  Cada docent haurà de saber [millor que no pas: El]...
  El coneixement implícit que té qualsevol parlant [millor que no pas: el]...


 • Canvi de la redacció en la pronominalització i la forma verbal:

  Sempre miren d'entendre's [no cal dir: entre ells].
  Analitzem els problemes amb què ens encarem [millor que no pas: ens veiem encarats].
  Qui sol·liciti [millor que no pas: El sol·licitant]...
  Qui presenti / Si algú presenta / Qui vulgui presentar una demanda [millor que no pas: El demandant]...


 • Utilització de la passiva reflexa:

  Hem de procurar que es participi en les activitats [millor que no pas: la participació dels nois].


 • Substitució dels termes marcats de masculí-femení per altres, recurs que es fa molt en impresos i papers, per a no duplicar:

  Nom (o espai i prou) [millor que no pas: Sr./Sra.].
  La persona interessada / afectada [millor que no pas: L'interessat / afectat].
  Data de naixement / Natural de / Domicili [millor que no pas: Nascut/uda].


 

+ Torna al començament

Duplicació

 • És un recurs que s'ha d'emprar amb molt de compte, perquè fa l'escrit carregós si n'és gaire ple i, si només es fa de tant en tant, no soluciona el problema. L'estil elegant de l'escrit no s'ha de perdre.

 • És útil en encapçalaments d'escrits (circulars, cartes generals, etc.):

  Companyes i companys
  Estimats pares i mares
  Benvolgudes senyores i senyors
  Estimades amigues i amics
  Benvolguts amics i benvolgudes amigues


 • S'ha d'alternar el femení i el masculí en primer terme o segon (sense utilitzar barres):

  els nens i les nenes [i no pas: els/les nens/nenes]
  noies i nois [i no pas: nois/noies]

+ Torna al començament

Abstractes

Van molt lligats als col·lectius del primer apartat. Són útils per a retolar despatxos i per a encapçalaments i títols de crèdits (i eviten la duplicació).

Es pot fer servir Per a substituir
direcció d'estudis director / directora d'estudis
tutoria tutor(s) / tutora
consultoria consultor(s) / consultora
secretaria secretari / secretària
consell de redacció / redacció redactor(s) / redactora
consell assessor / assessoria assessor(s) / assessora
coordinació coordinador(s) / coordinadora
col·laboracions col·laborador(s) / col·laboradora
notaria notari / notària
ministeri ministre / ministra
traducció traductor(s) / traductora
distribucions distribuïdor / distribuïdora

Altres solucions, segons el lloc on hagi d'anar l'escrit, són les següents:

Alcaldia / Gabinet de psicologia / Imprès a..., etc.

 

+ Torna al començament

Altres canvis de redacció

 • S'hi pot introduir un mot col·lectiu o buscar un sinònim que no canviï de gènere, però cal mirar que no es traeixi el significat:

  Hem de vigilar que cap infant / criatura no es perdi [millor que no pas: nen].


 • Es pot construir la frase d'una altra manera:

  Us donem la benvinguda a la UOC [millor que no pas: Benvinguts].
  Nosaltres tres serem les persones responsables d'aquests estudis [millor que no pas: Tots tres serem els].

+ Torna al començament

Ús d'una nota prèvia

En molts escrits, sobretot si són llargs, no es poden fer servir aquests recursos sense que es facin feixucs i dificultosos de llegir; per exemple, quan es tracta de normatives en què surten nombrosos càrrecs. En aquests casos es pot optar per escriure una nota prèvia o a peu de plana amb l'aclariment que el nom masculí fa referència a homes i dones. Per exemple:

Nota prèvia: En aquest document es fa servir la forma neutra rector, vicerector, director, síndic, gerent, president, conseller, adjunt, representant, secretari, estudiant, etc., en singular o en plural, per a referir-se tant a homes com a dones, és a dir: quan s'escriu rector, vicerector, director, etc. pot ser rector o rectora, vicerector o vicerectora, director o directora, etc.

 

+ Torna al començament