Com és el procés de matriculació?

La UOC té diferents modalitats de matrícula segons el tipus d'estudis que es volen seguir. Per a accedir a la informació del procés de matriculació, l'estudiant haurà de consultar la pàgina específica de la titulació que vulgui cursar.

Abans de matricular-se, s'ha de formalitzar la sol·licitud als estudis. Posteriorment, l'estudiant rebrà un nom d'usuari i una contrasenya per a accedir al Campus Virtual, que és l'espai principal d'aprenentatge que garanteix l'accés a tots els recursos universitaris.

Quan es pot sol·licitar l'admissió?

La UOC ofereix als seus estudiants la possibilitat de començar els estudis en dos moments diferents que es corresponen amb els dos períodes d'inici de docència de la Universitat.

La matriculació semestral de la UOC permet sol·licitar l'admissió a qualsevol dels dos semestres del curs acadèmic. Així, cada any l'estudiant podrà formalitzar la seva sol·licitud d'accés en dos períodes.

Les dates de matriculació, com també la dels tràmits associats, varien segons el tipus d'estudis que es vulguin cursar:

Oferta formativa Inici de l'admissió Inici de la docència
Graus i Màsters universitaris* Maig Setembre
Octubre Febrer
Màsters, Postgraus i Especialitzacions Juny Octubre
Desembre Març
Seminaris i Cursos Tot l'any Tot l'any
Cursos d'idiomes

Assignatures per a cursar lliurement*
Maig Setembre
Novembre Febrer
Programes de Doctorat Desembre Setembre


*També inici de la docència a l'octubre i març.

Quin preu té la matrícula?

L'import de la matrícula depèn de la titulació a la qual es matriculi l'estudiant. El preu final inclou tot el que és necessari per a estudiar a la UOC: els recursos i materials d'aprenentatge, la docència, l'accés al Campus Virtual i a tots els seus serveis, les taxes d'examen...

La UOC ofereix diferents formes de pagament perquè la incorporació de l'estudiant a la Universitat sigui tan fàcil com sigui possible.

Quins són els requisits d'accés?

Els requisits d'accés a la UOC varien segons la titulació o el curs que es vulgui fer. Per a saber quines són les diferents vies d'accés, l'estudiant haurà de consultar els requisits acadèmics previs per a cada titulació.

Més informació:

Posa't en contacte amb els nostres assessors de formació si tens preguntes específiques que no han estat cobertes en aquest espai o si necessites ajuda addicional a l'hora de triar un programa d'estudi o de matricular-t'hi.