Disseny de titulacions a la UOC - L'EEES a la UOC - Universitat Oberta de Catalunya

  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Espai de Bolonya
L'EEES a la UOC

Disseny de titulacions a la UOC

El projecte d’implantació d’una titulació oficial adaptada a l’EEES consta de tres fases ben diferenciades: una de disseny de la titulació, una fase de desplegament i desenvolupament de l’ensenyament i una fase posterior al desplegament, que implica una avaluació pública sobre l’adequació de l’ensenyament a uns criteris de qualitat que permeten assolir l’acreditació.

La UOC ha posat en marxa diferents iniciatives internes amb l’objectiu d’afrontar amb la màxima garantia de qualitat el procés d’adaptació a l’espai europeu d’ensenyament superior. Pel que fa a la primera fase, s’ha definit un protocol intern per al disseny i elaboració de les propostes de titulacions de grau i màster adaptades a l’EEES, que assegura l’acompliment d’unes fases i compta amb la participació del professorat i els equips de gestió.

Agents implicats

El procés de disseny de les titulacions posa en marxa la creació de les comissions següents, que, des del començament, han de vetllar per la qualitat de les propostes.

 

 

Procediment

El protocol de la UOC per al disseny de titulacions adaptades a l’EEES defineix, a més, les diverses fases i moments del procés, que es resumeixen en l’esquema següent: