Elements de programa - L'EEES a la UOC - Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Espai de Bolonya
L'EEES a la UOC

Elements de programa

D’acord amb l’estructura de les titulacions de grau que defineix la legislació de l’Estat, els plans d’estudis dels graus a la UOC incorporen alguns elements en la seva estructura amb l’objectiu de potenciar la mobilitat dels estudiants i l’adequació curricular als seus perfils professionals.

En concret, les titulacions de la UOC poden incloure els elements estructurals següents.

Itinerari

L’itinerari comporta delimitar o guiar el recorregut curricular de l’estudiant en l’ensenyament per a obtenir el grau. D’aquesta manera l’itinerari determina un contingut específic per a ser cursat en alguna de les matèries obligatòries del programa (assignatures obligatòries o TFG). A més, implica acotar totalment o parcialment l’optativitat que pot escollir l’estudiant.

L’esquema de les possibles formes d’itinerari seria el següent:

 

 

Mencions

Les mencions afecten únicament l’optativitat del programa i permeten acreditar que l’estudiant ha adquirit les competències d’una parcel•la de coneixement determinada. Per tant, en aquest cas, l’especialització s’obté només mitjançant l’elecció d’unes assignatures optatives determinades. Aquesta optativitat pot ser tancada o permetre un cert grau d’elecció per part de l’estudiant.

El creditatge de la menció normalment comporta una diferenciació d’entre 16 i 36 crèdits ECTS.

 

 

Minors

Els minors són unitats d’aprenentatge que completen o complementen el perfil del graduat amb competències treballades des d’un àmbit diferent del del propi grau.

S’ofereixen d’un estudi a altres estudis i són un element clau de transversalitat de programa, perquè permeten ampliar l’oferta de continguts optatius de la titulació. Alhora són un element de mobilitat per a l’estudiant.

Els minors poden cobrir entre 12 i 24 crèdits ECTS del creditatge d’optativitat del programa de grau.