Mobilitat d'estudiants - L'EEES a la UOC - Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Espai de Bolonya
L'EEES a la UOC

Mobilitat

Mobilitat

La mobilitat dels estudiants i titulats és un dels elements centrals del Procés de Bolonya. El Comunicat de Londres de maig de 2007 va deixar constància del compromís d’avançar en dues direccions: per una banda en els procediments i eines de reconeixement i, per una altra, en l’estudi de mecanismes per a incentivar la mobilitat.

Així, doncs, amb la finalitat de facilitar la mobilitat dels estudiants, la UOC posa en marxa les accions següents.

Programa de foment de la mobilitat

Es treballa per a l’aprovació d’un programa específic de foment de la mobilitat que permeti aportar mobilitat als graus incorporant els minors a l’oferta. Els minors són unitats d’aprenentatge que completen o complementen el perfil del graduat amb competències treballades des d’un àmbit diferent del del propi grau.

> Més informació sobre els minors 

 

Acords universitaris

Actualment la UOC manté acords amb altres universitats per a fomentar la mobilitat, com és el cas del projecte Intercampus i el conveni Metacampus.

 

  • Intercampus és un projecte d'un conjunt d'universitats catalanes que té com a objectiu desenvolupar una experiència d'intercanvi d'assignatures que s'imparteixen mitjançant Internet.
  • Metacampus és un conveni signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya, mitjançant el qual s’ofereix la possibilitat als estudiants de la UOC de cursar virtualment assignatures de lliure elecció a la UAB i a la inversa.

En aquesta línia, la UOC vol fomentar la promoció de nous acords bilaterals o multilaterals amb altres institucions universitàries que s’han d’orientar principalment a un major nombre d’assignatures d’intercanvi en l’oferta de mobilitat dels programes, el desenvolupament de titulacions conjuntes i la fixació d’un sistema de reconeixement de crèdits per a estudiants residents fora del territori que facin formació presencial en programes del lloc de residència.

 

Programa Erasmus

La UOC va sol·licitar el febrer de 2007 la Carta universitària Erasmus, que li va ser concedida el juliol de 2007 per la Direcció General d’Educació i Cultura de la Comissió Europea. En el marc de la Carta universitària Erasmus, la UOC vol ampliar i consolidar un conjunt de convenis que afavoreixin la mobilitat d’estudiants i encaixin en el model d’ensenyament-aprenentatge de la Universitat.

Així, doncs, la línia que la Universitat vol seguir s’orienta a la potenciació de la mobilitat individual dels estudiants per mitjà dels programes Erasmus.

> Més informació a la plana web de la Càtedra UNESCO d' E-learning de la UOC.

 

Oficina de mobilitat

La mobilitat és un dels eixos principals de l’EEES. En aquest context, l’oficina de mobilitat de la UOC (e-mobilitat) és l’instrument de què la Universitat es dota per tal de proporcionar informació rellevant i actualitzada sobre les possibilitats de mobilitat que els diversos programes ofereixen als nostres estudiants i a potencials estudiants visitants, i facilitar els tràmits relacionats amb el trànsit d’estudiants entre universitats.

L’oficina de mobilitat de la UOC ha de vetllar per garantir la qualitat dels programes de mobilitat i el suport logístic i cultural necessari. A la vegada, centralitzarà el procediment institucional per a l’acollida de professors visitants.

 

Protocols de mobilitat

Els programes de mobilitat virtual que la UOC desenvolupa en l’actualitat garanteixen que els estudiants matriculats procedents d’altres institucions rebin els mateixos serveis que els mateixos estudiants de la UOC. D’acord amb el nostre model d’ensenyament virtual, els estudiants que acollim reben, durant el seu pas per la Universitat, l’ajuda dels col·laboradors docents i tutors de la titulació, que els guien durant el procés de matriculació i els ofereixen assessorament acadèmic i atenció personalitzada en tots els temes relacionats amb el compliment dels objectius de formació.