Estructura dels ensenyaments - EEES - Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Espai de Bolonya
Espai Europeu d'Ensenyament Superior

Estructura dels ensenyaments

L'estructura dels ensenyaments universitaris ha quedat definida a l'Estat espanyol en tres cicles: grau, màster universitari i doctorat, tal com mostra la imatge següent.

Estructura ensenyaments

Grau

Permet obtenir el títol oficial de graduat i té com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general, en una o diverses disciplines, orientada a la preparació per a l'exercici d'activitats de caràcter professional. Per a obtenir-lo caldrà haver superat 240 crèdits.

Totes les titulacions de grau s'adscriuen a alguna de les branques de coneixement següents:

 

  • Arts i humanitats
  • Ciències
  • Ciències de la salut
  • Ciències socials i jurídiques
  • Enginyeria i arquitectura

El pla d'estudis conté un mínim de 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals, almenys 36 estan vinculats a matèries de la branca de coneixement a què s'adscriu el grau. A més, totes les titulacions de grau inclouen un treball final de grau (TFG) que pot tenir entre 6 i 30 crèdits ECTS.

> Vegeu l'esquema d'estructura del títol de grau.
> Consulteu les FAQ sobre els títols de grau.

Màster

Els ensenyaments de màster tenen com a finalitat que l'estudiant obtingui una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques de recerca.

Per a obtenir el títol de màster universitari, cal superar un mínim de 60 crèdits. El pla d'estudis d'algunes titulacions de màster podrà, però, ampliar el nombre de crèdits que s'han de superar fins a un màxim de 120 crèdits.


> Vegeu l'esquema d'estructura del títol de màster.
> Consulteu les FAQ sobre els títols de màster i doctorat.

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiant en les tècniques de recerca. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca.

La superació dóna dret a l'obtenció del títol de doctor, que continua essent el màxim grau acadèmic.


> Consulteu les FAQ sobre els títols de màster i doctorat.