FAQ - EEES - Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  • Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Espai de Bolonya
Espai Europeu d'Ensenyament Superior

Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents

Generals

Què és l'EEES?

Quins són els objectius de l’EEES?

En quins principis es basa l’EEES?

Què és el crèdit ECTS?

Què és el suplement europeu al títol (SET)?

Què és el marc europeu de qualificacions (EQF)?

Què és el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES)?

Hi ha un catàleg tancat de titulacions marcades des del govern estatal o des d’Europa? Totes les universitats oferiran els mateixos títols?

Les propostes de titulació presentades per les universitats han d’acomplir algun requisit?

Què són les professions regulades?

Què és el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)?

Quina estructura tenen els estudis universitaris?

 

Sobre el reconeixement de les titulacions no adaptades a l’EEES i l’adaptació a l’EEES

Si es té acabada una diplomatura, una llicenciatura o una enginyeria, s’hauran de convalidar per a obtenir una nova titulació adaptada al EEES?

Un estudiant que actualment estigui cursant una enginyeria tècnica, quan l'acabi, amb les noves titulacions de grau de Bolonya, tindrà una titulació equivalent a la titulació superior?

Si un estudiant té una diplomatura i en aquests moments està cursant un màster de 60 crèdits ECTS, quan l'acabi tindrà l'equivalent a una llicenciatura?

Un estudiant que actualment estigui fent una llicenciatura que té 300 crèdits i ja n'hagi aprovat 240, quan entri en vigor la nova titulació de 240 ECTS, tindrà homologat directament el nou títol?

Si un estudiant té una diplomatura de 180 crèdits i la nova titulació de grau té 240 crèdits, haurà de cursar 60 crèdits més per a tenir una titulació universitària?

Si un estudiant té una llicenciatura de 300 crèdits i les titulacions de grau tindran 240 crèdits i els màsters 60, podrà convalidar el seu títol per un de grau i un de màster?

Quan comencin les noves titulacions, si un estudiant no ha acabat els seus estudis, com podrà adaptar-se a la titulació de grau corresponent?

Els estudiants que no vulguin adaptar-se, podran continuar els seus estudis en l’antic pla?

 

Sobre els títols de grau

Quina és l’oferta de títols de grau de la UOC?

Canvia l'estructura dels plans d'estudis dels graus amb l'entrada del nou espai europeu d'educació superior (EEES)?

Continuarà havent-hi assignatures troncals, optatives i de lliure elecció?

Quins passos han de seguir les Universitats per a que sigui aprovada una nova titulació?

Un cop iniciat un grau, es pot canviar i passar a estudiar-ne un altre?

Es pot cursar part d’una titulació en una universitat diferent?

Hi podrà haver plans d'estudis interuniversitaris conjunts i s'emetrà un únic títol conjunt?

Quants crèdits de formació bàsica s’han de cursar?

 

Sobre els títols de màster i doctorat

Quina és l’oferta de noves titulacions de màster a la UOC?

Es pot accedir a un nou títol de màster amb el títol de diplomat o llicenciat?

Quins objectius persegueixen els estudis de màster?

Hi podrà haver programes de postgrau interuniversitaris i s’emetrà un títol conjunt?

Qui decideix el nombre de crèdits d'un títol d'un màster?

Quin objectiu persegueixen els estudis de doctorat?

El doctorat pot ser una unitat específica dels programes de postgrau?

Com s'estructura la formació doctoral?

Quina serà l'extensió dels estudis de doctorat?

 

Sobre l'activitat docent

Com es calcula el temps de treball de l'estudiant en una assignatura?

Què entenem per perfil professional?

Què és una competència?

Com es formula una competència?

Com es classifiquen les competències a la UOC?

Què són les competències específiques?

Què són les competències transversals?

Quines són les competències pròpies de la UOC?

Què són els objectius d'aprenentatge?

Com es formulen els objectius d'aprenentatge?

El fet que es dissenyi per competències vol dir que les assignatures deixaran de tenir objectius?

Com afectaran les competències l'avaluació de l'assignatura?