Instruments de l'EEES - Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

 • Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Espai de Bolonya
Espai Europeu d'Ensenyament Superior

Instruments de l'EEES

Instruments de l'EEES

Per tal d'afavorir la mobilitat i preservar la diversitat, s'han creat una sèrie d'instruments:


a) Els perfils professionals
b) Les competències
c) El sistema europeu de crèdits (ECTS)
d) El suplement europeu del títol (SET)

 

a) Els perfils professionals

En el marc de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES), les universitats tenen la responsabilitat de formar professionals capaços i competents en els àmbits professionals lligats a la titulació o programa. Per això el disseny d'un programa d'estudis implica atendre, com a punt de partida, el perfil professional, entès com el conjunt de característiques definitòries d'una funció professional determinada que poden correspondre a diferents nivells de qualificació.

Els perfils professionals fan referència al context professional i descriuen les competències o capacitats que cal posar en joc en aquest medi per a desenvolupar una activitat de manera eficaç i eficient. La seva definició s'ha dut a terme en la majoria de disciplines i s'ha concretat en diversos documents que han esdevingut referents per al disseny de titulacions de grau.

Alguns d'aquests referents són els següents:

 

 • Els llibres blancs de les titulacions.
 • El projecte Tunning.
 • Els plans d'estudis ja existents, anteriors a l'EEES.
 • Els agents socials (col·legis professionals, sindicats, associacions professionals i d'empresaris...).
 • Les mateixes universitats o institucions d'ensenyament superior de prestigi.

b) Les competències

Què és una competència?

La competència és el conjunt de capacitats que una persona posa en pràctica en el desenvolupament de la seva activitat professional i acadèmica, de manera eficient, autònoma i flexible.

L'assoliment de la competència implica la combinació de coneixements, habilitats, actituds i valors que permeten a un titulat afrontar amb garanties la resolució de problemes en contextos acadèmics, professionals o socials.

Des de l'ensenyament superior, universitari i de formació d'adults, el disseny per competències ens ajuda a elaborar els programes a partir dels perfils acadèmics i professionals que han de donar resposta a les necessitats de l'entorn. Més enllà d'una llista de continguts per aprendre o de matèries per impartir, el disseny per competències contribueix a disminuir la distància existent entre la formació i la realitat del mercat de treball que tradicionalment ha caracteritzat la institució universitària.

Quins tipus de competències hi ha?

A la UOC distingim entre:

 

 • les competències específiques de cada àmbit de coneixement (de les ciències polítiques, de la filologia, de l'enginyeria de sistemes, de la psicopedagogia...), 
 •  
 • les competències transversals a diferents programes (per exemple, el pensament crític i autocrític o la capacitat de lideratge), 
  •  
  • les competències pròpies de la UOC, que són les competències transversals que es garanteixen en les titulacions de la UOC i que són tret distintiu de la Universitat (com ara la comunicació en una llengua estrangera, l'ús i aplicació de les TIC, la iniciativa emprenedora o l'expressió escrita).

 

c) El sistema europeu de crèdits (ECTS)

ECTS és la sigla de European Credit Transfer System (sistema europeu de transferència de crèdits).

A diferència dels crèdits que es basen en les hores lectives per part del docent, els ECTS representen la feina personal de l'estudiant en totes les activitats del seu procés d'aprenentatge (hores lectives, hores dedicades a la planificació i l'organització de tasques, hores de realització de treballs i pràctiques, hores de treball amb altres companys, temps de realització de proves d'avaluació, etc.). És, en definitiva, la unitat de mesura de la seva feina quant a dedicació i esforç necessaris per a superar programes i assignatures.

El crèdit ECTS és la unitat de mesura a partir de la qual s'organitzen les titulacions en el marc de l'EEES. La utilització d'aquest estàndard, adoptat per totes les universitats del nou espai europeu, té per objectiu compartir un sistema de mesura únic que permeti comparar la càrrega lectiva de les titulacions.

A la UOC, un crèdit ECTS equival a 25 hores de feina de l'estudiant.

 

d) El suplement europeu al títol (SET)

És el document informatiu que acompanya el títol i que conté informació acadèmica rellevant sobre el nivell i contingut dels ensenyaments cursats, com ara les competències assolides. 

L'objectiu fonamental és fer del títol universitari un document fàcilment comprensible i, sobretot, comparable entre tots els països de la UE, i així facilitar, un cop més, la mobilitat acadèmica i professional dels titulats entre les universitats i els mercats professionals d'aquests països.