• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Model educatiu

El valor del model

El model educatiu de la UOC és el principal tret distintiu de la universitat des dels seus inicis. Neix amb la voluntat de respondre de forma adequada a les necessitats educatives de les persones que es formen al llarg de la vida, i d’aprofitar al màxim el potencial que ofereix la xarxa per a dur a terme una activitat educativa.

Característiques

Dinàmic i flexible

Està pensat per a adaptar-se i evolucionar en el temps de forma constant , alhora que evoluciona Internet i la societat del coneixement. En aquest sentit, és un model que garanteix que els estudiants aprenguin de manera semblant a com treballen, es comuniquen i es diverteixen a la xarxa.

Un dels valors afegits del model és que garanteix les competències digitals dels estudiants.

Centrat en l'estudiant i l'activitat d'aprenentatge

És un model que gira al voltant del disseny d'espais, recursos i dinàmiques que afavoreixin l'aprenentatge. L'estudiant i la seva activitat d'aprenentatge son el centre de l'activitat formativa.

Avaluació

L'avaluació esdevé una estratègia perfectament integrada dins el procés d'aprenentatge, en el sentit que es concep com a un mecanisme per a aprendre i retroalimentar aquest procés. Per això diem que l'avaluació a la UOC és continuada i formativa. En aquest sentit, les activitats d'avaluació promouen l'assoliment dels objectius d'aprenentatge i l'adquisició de les competències. D'aquesta manera l'estudiant es va avaluant al mateix temps que realitza la seva activitat i que adquireix les seves competències.

Aprenentatge col·laboratiu

El model està orientat cap a la participació i la construcció col·lectiva de coneixement des d'un plantejament interdisciplinari i obert a l'experiència formativa, social i laboral dels estudiants. Aposta per un aprenentatge col·laboratiu a través de metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació.

Acompanyament de l'estudiant

L'estudiant està acompanyat, en tot moment, per professorat especialitzat que té com a funcions principals el guiatge, l'orientació, el suport, i la dinamització de tot el seu procés educatiu.

Campus Virtual

L'entorn on tots aquests elements conflueixen i entren en relació és el Campus Virtual de la UOC. Al Campus hi té lloc la vida de tota la comunitat universitària, formada pels estudiants, professors, investigadors, col·laboradors, i administradors. És a través del Campus, que l'estudiant té accés a les aules virtuals, que són els espais d'aprenentatge on trobarà els professors, els companys, els continguts, les activitats i les eines comunicatives necessàries per a estudiar i aprendre.

Elements del model educatiu

L'activitat d'aprenentatge és la figura central del model educatiu. Per a dur-la a terme, els estudiants compten amb tres elements principals: l'acompanyament, la col·laboració i els recursos. 

Model educatiu de la UOC

1. L'acompanyament

És el conjunt d'accions que fan els docents per a fer el seguiment dels estudiants i donar-los suport en la planificació del seu treball, en la resolució d'activitats, en l'avaluació, i en la presa de decisions. A la vegada, és a través de l'acompanyament dels professors que l'estudiant rep un tracte personalitzat, gaudeix d'una orientació permanent al llarg del seu recorregut acadèmic i estableix vincles de relació i de proximitat amb la comunitat educativa.

2. La col·laboració

És entesa com el conjunt de dinàmiques comunicatives i participatives que afavoreixen la construcció conjunta del coneixement entre companys de l'aula i professors, a través del treball en equip en situacions de resolució de problemes, de desenvolupament de projectes i de creació compartida de productes.

3. Els recursos

Comprenen els continguts, els espais i les eines necessaris per a desenvolupar les activitats d'aprenentatge i la seva avaluació.

Les dinàmiques i recursos que contenen les activitats han de ser molt diversos, heterogenis, i adaptables a un gran ventall de situacions i necessitats d'aprenentatge. En aquest sentit, la UOC aposta per a posar al servei de l'activitat formativa de l'estudiant els elements tecnològics i comunicatius més avançats, com ara i entre d'altres:

  • eines socials que facilitin el treball col·laboratiu (blocs, wikis, marcadors socials, etc,),
  • continguts multimèdia que permetin oferir el contingut de forma multidimensional,
  • sistemes de comunicació avançats tan síncrons com a asíncrons que facilitin una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (video-xats, sistemes d’intel·ligència col·lectiva en els fòrums, etc.),
  • entorns virtuals 3D basats en els videojocs que permetin interactuar amb persones i objectes simulant situacions reals, o
  • l'accés a la formació a través de dispositius mòbils per a afavorir la mobilitat.