Cooperació en el desenvolupament i implicació social

Des de l’Àrea de Cooperació al Desenvolupament, la UOC treballa per promoure i facilitar la cooperació universitària al desenvolupament (CUD) i per contribuir, com a universitat, al desenvolupament humà de les societats des de la docència i la recerca.

Malgrat que l’expansió d’internet i les TIC han obert noves oportunitats, les desigualtats en l’accés a l’educació i el coneixement persisteixen en tot el món. Per això, acompanyant l’estratègia d’internacionalització, l’Àrea de Cooperació al Desenvolupament de la UOC s’esforça per reduir la divisòria educativa i social.

Davant dels nous reptes que planteja l’agenda de les Nacions Unides per al desenvolupament després del 2015, la Universitat té la missió de facilitar l’accés a l’ensenyament superior a totes les persones i de trencar el cercle viciós de les desigualtats per a afavorir canvis transformadors de la societat.

Objectius

Entre els objectius principals de l’Àrea de Cooperació al Desenvolupament es destaquen:

  • Vetllar perquè el posicionament institucional segueixi les línies de la cooperació.
  • Garantir la transmissió dels valors de la cooperació a la comunitat universitària i a la societat, aportant-hi una visió crítica i transformadora.
  • Promoure la cooperació com a competència transversal dels programes formatius.
  • Fomentar les pràctiques socials i el voluntariat.
  • Afavorir l’accessibilitat al coneixement.
  • Estimular les relacions i col·laboracions amb entitats, institucions i ONG que formin part del teixit social de l’entorn.
  • Alinear les accions d’implicació social amb el Pla director de responsabilitat social universitària.
  • Fer un seguiment de l’impacte social de la recerca.
  • Donar suport a la cerca de finançament per a projectes universitaris de cooperació en el desenvolupament.