Quins eixos contempla el Pla d'igualtat?

 

  • Consolidar institucionalment les polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes: la Universitat, per mitjà dels seus òrgans de govern, s’ha de comprometre a establir les bases per a la consecució de polítiques efectives d’igualtat entre homes i dones en tots els àmbits.
  • Fer visibles les desigualtats de gènere i sensibilitzar sobre aquest punt: la UOC ha de promoure i transmetre una imatge institucional de compromís amb la igualtat de gènere i la no-discriminació.
  • Tenir cura de la comunicació: la UOC ha d’incorporar una perspectiva no sexista de les imatges en les seves comunicacions i publicacions.
  • Promoure la perspectiva de gènere en els continguts de la docència i la recerca: cal que els continguts de la producció i la transmissió del coneixement incloguin el gènere de manera transversal.
  • Procurar una representació equilibrada en els diferents òrgans i nivells de presa de decisions: s’ha de garantir que les dones participin en condicions d’igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de consulta i de decisió de la Universitat.
  • Promoure la igualtat d’oportunitats en la composició del personal docent i les activitats acadèmiques: la Universitat ha de promoure que els equips docents tendeixin a la paritat en tots els estudis i categories professionals i ha de fomentar que es faci visible la contribució de les dones.
  • Promoure l’accés al treball i la promoció de les carreres professionals: la UOC ha d’adoptar les mesures necessàries per a reduir les desigualtats de gènere en l’accés a les carreres professionals de tot el seu personal i en l’exercici que en faci.
  • Organitzar les condicions de treball amb perspectiva de gènere: la UOC ha d’afavorir les condicions que permetin una conciliació de la vida personal, laboral i familiar de tota la comunitat universitària i vetllar per l’eliminació de totes les discriminacions per motiu de gènere.

 

Quantes accions suposa?

El Pla d’igualtat de la UOC proposa quaranta-vuit accions, que es distribueixen en els vuit àmbits diferents enumerats abans.

Quins són els col·lectius destinataris del Pla d'igualtat?

El Pla d’igualtat inclou tots els col·lectius de la comunitat universitària: estudiants, personal docent i investigador, i personal de gestió.