Què és el Pla d'igualtat de la UOC?

El Pla d’igualtat és un compromís institucional per a preservar la igualtat i el respecte entre totes les persones que formem la Comunitat UOC; és un conjunt sistemàtic de mesures que s’han elaborat després de fer un estudi i de proposar un diagnòstic sobre la situació en què es troba la UOC en aquest àmbit; és una eina per a treballar i avançar en la promoció de les carreres professionals en igualtat de condicions, per a reconèixer la diversitat de talents i experteses i per a fomentar la introducció de la perspectiva de gènere en totes les matèries (docència i recerca).

Quin és el context legal del Pla d'igualtat?

El setembre del 2005, la Comissió Europea va fer la proposta de creació de l’Institut Europeu de la Igualtat de Gènere, amb l’objectiu de difondre informació, fer intercanvi de bones pràctiques i desenvolupar instruments metodològics per a fomentar la integració de la igualtat. La Comissió Europea té directives que van en aquesta línia (2002/73/CE i 2004/113/CE).

Així mateix, el nostre marc legal més proper també vetlla per la igualtat i la promou. En la Constitució espanyola trobem tres articles que, d’una manera o d’una altra, en fan esment: l’article 14 estableix el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raons de gènere; l’article 9.2 obliga que els poders públics promoguin les condicions necessàries per a assolir la igualtat de les persones, i l’article 35 fa referència al fet que en el deure i el dret al treball, en la lliure elecció de la professió, en la promoció per mitjà del treball i en la remuneració no pot fer-se, en cap cas, discriminació per raó de sexe.

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes té per objectiu fer efectiu el dret de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, en qualsevol àmbit de la vida, incloent-hi les esferes política, civil, laboral, econòmica i cultural. Aquesta llei estableix que les empreses amb més de 250 treballadors han d’elaborar un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, amb la finalitat d’evitar qualsevol tipus de discriminació, en l’àmbit laboral, entre gèneres.

L’Estatut de Catalunya recull articles també en aquest sentit. L’article 4.3 consagra el valor a l’equitat de gènere; el 15.2, el dret a la no-discriminació; el 19.2, el dret a la participació en els àmbits públic i privat. Així mateix, l’article 41 del mateix Estatut obliga els poders públics a garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques; l’article 44 obliga els poders públics a impulsar el valor social de la igualtat mitjançant el sistema d’ensenyament.

El 21 d’abril del 2006, la Junta Plenària del Consell Interuniversitari de Catalunya va instar, de manera oficial, i a demanda de la Comissió de Dona i Ciència, que s’iniciés l’elaboració d’un pla d’igualtat per part de totes les universitats catalanes.

El 2007 (BOE número 89, de 13 d’abril del 2007) es va aprovar la modificació de la Llei orgànica d’universitats. Aquesta modificació incloïa la sensibilitat sobre la igualtat entre dones i homes en tot el seu articulat. Així mateix, explicitava que les universitats han d’incorporar en la seva estructura i funcionament la igualtat de tracte de dones i homes i la igualtat d’oportunitats, i a més ho han de projectar a la societat.

En quins àmbits s'ha analitzat la UOC per a elaborar-ne una diagnosi?
  • Política d’igualtat d’oportunitats
  • Polítiques d’impacte en la societat i de responsabilitat social
  • Comunicació, imatge i llenguatge
  • Representativitat de les dones
  • Accés, selecció, promoció i desenvolupament
  • Retribució
  • Assetjament, actituds sexistes i percepció de discriminació
  • Condicions laborals
  • Conciliació de la vida laboral, personal i familiar
Quin ha estat el procés de treball per a elaborar el Pla d'igualtat?

 Per a elaborar el Pla d’igualtat es va constituir una comissió d’igualtat provisional que representava tota la Comunitat UOC. La Comissió d’Igualtat de Gènere de la UOC va anar col·laborant en l’elaboració del diagnòstic i la creació del Pla d’igualtat a petició de l’agent d’igualtat i de la delegada de la rectora i en va aprovar el document final. Recentment s’ha aprovat la normativa interna d’aquesta comissió que fixa l’encaix institucional d’aquest grup de treball.

Quina vigència té el Pla d'igualtat?

L’actual Pla d’igualtat de la UOC va ser aprovat pel Comitè de Direcció de la Universitat el dia 20 de juliol del 2015 i té vigència fins al 2019.

Un cop s’acabi el període de vigència de l’actual Pla d’igualtat, la Comissió d’Igualtat començarà una nova fase de diagnosi prenent com a base l’avaluació dels resultats de les accions que s’han emprès seguint aquest pla d’igualtat. A partir d’aquests resultats, que permetran detectar la situació de la UOC en aquest àmbit, es confeccionarà un nou pla d’igualtat per al període 2019-2023.

La UOC ha tingut tres plans d’igualtat: el primer es va elaborar l’any 2007, el segon el 2011 i el tercer és el vigent actualment.

El Pla d’igualtat efectiva entre dones i homes a la UOC 2015-2019 parteix d’una diagnosi de gènere, duta a terme l’any 2014, amb la finalitat d’avaluar l’estat de la igualtat efectiva entre dones i homes dins la UOC, un cop acabat el Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la UOC 2011-2013.