Spin_UOC

Spin UOCs

Spin UOC. Experiències de la UOC amb valor econòmic i social | Dijous, 13 de juny

Segueix-nos!
Digues-hi la teva!

Vols conèixer els projectes presentats?

 

Comunicacions sense fils per a les ciutats del futur

Pere Tuset-Peiró i Xavier Vilajosana, investigadors del grup DPCS de l'IN3 (UOC)

Paraules clau: comunicacions de baix consum, identificació per radiofreqüència, internet de les coses, xarxes de sensors sense fils

L’any 2050 el 70% de la població viurà en grans nuclis urbans, fet que significarà un repte per a la governança pel que fa a la gestió de l’energia, la mobilitat i els residus, entre altres àmbits. Una de les alternatives que es planteja per a donar-hi una solució és l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), més concretament dels paradigmes d’internet de les coses (IoT) i de comunicacions màquina-màquina (M2M). En aquest àmbit, la tasca del grup de recerca DPCS (Sistemes Distribuïts, Paral·lels i Col·laboratius) de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC és investigar els reptes tecnològics que es deriven de la utilització dels sistemes de comunicació sense fils, per exemple la gestió de l’energia, tenint en compte que els nodes operen amb bateries, i proposar i implementar solucions que permetin aplicar-los.

 

eLearnCourt: resolució de conflictes en línia

Aura Esther Vilalta, professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC

Paraules clau: arbitratge, eLearning, mediació, negociació


Desenvolupada per Aura Esther Vilalta, professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, eLearnCourt és el resultat d’un projecte d’R+D+I consistent en la simulació de processos de resolució en línia per mitjà de la negociació, la mediació, la conciliació i l’arbitratge. Mitjançant una plataforma en núvol i l’ús d’eines col·laboratives (espais wiki i xats), s’ha constituït el substrat tecnològic clau per a l’èxit d’aquesta iniciativa. La pràctica que s’ha dissenyat consisteix en una competició o moot. Els participants, organitzats en equips, assumeixen els rols de reclamants, reclamats, mediadors, conciliadors i àrbitres, respectivament, i simulen un procés virtual de resolució de conflictes que els ajuda a desenvolupar les habilitats que han après amb un cas real i els dóna una formació especialitzada en un àmbit innovador i pioner. eLearnCourt està preparada per a desenvolupar-la com a plataforma per a empreses i institucions, entre altres entitats.

 

Hispania Electric Cars

Manel Mateos responsable d’HISELECARS. Graduat en Investigació i Tècniques de Mercat (ITM) per la UOC

Paraules clau: assistència, gestor de càrregues, intermediari elèctric, vehicle elèctric


El projecte d’aquest graduat en Investigació i Tècniques de Mercat (ITM) per la UOC vol ser una empresa de serveis integrals que té com a objectiu facilitar als propietaris de vehicles elèctrics els serveis de proveïment de bateria per mitjà d’estacions de recàrrega elèctrica i el subministrament energètic de les estacions, com a gestor de recàrregues, una nova figura empresarial. Mitjançant un canal web, es vol oferir als usuaris de vehicles elèctrics la tramitació de subvencions de compra, la mediació en l’adquisició de pòlisses d’assegurances, la instal·lació d’infraestructures i la contractació dels subministraments energètics. D’aquesta manera, les línies de negoci se centrarien en la instal·lació d’infraestructures de recàrrega, amb els comptadors i els panells de proveïment elèctric, el cablatge i la connexió elèctrica, amb les homologacions corresponents i la certificació de la instal·lació. D’una banda, el protagonisme del negoci consistiria en el subministrament energètic per a les recàrregues dels vehicles elèctrics, en què es faria la venda de l’energia consumida amb sistemes de prepagament o facturacions mensuals, i, de l’altra, la segona línia de negoci seria la presentació del projecte en concursos públics d’ajuntaments que vulguin proveir la ciutadania d’estacions de recàrrega en sòl públic però amb gestió privada.

 

HomeLab, el laboratori d’electrònica a casa

Germán Cobo, professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC

Paraules clau: disseny de circuits, laboratori a casa, mesures electròniques, pràctiques d’electrònica a distància


Desenvolupada pel grup Interactive Tools for Online Learning (ITOL) —adscrit a l’eLearn Center (eLC)―, dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, l’eina HomeLab és un sistema de muntatge i mesura de circuits electrònics, que comprèn elements de maquinari (placa de pràctiques connectada a un PC per via d’USB) i de programari (que controla la placa de pràctiques i s’executa sobre el PC) i que permet la realització d’activitats pràctiques pròpies de l’àmbit de l’electrònica, però sense la necessitat d’haver d’anar a un laboratori. D’aquesta manera, els estudiants poden fer les pràctiques d’electrònica a baix cost i des de pràcticament qualsevol lloc (no cal disposar d’un laboratori d’electrònica, ja que només es necessita un PC amb una connexió USB), la qual cosa repercuteix en una millora significativa del procés d’aprenentatge.

 

Open API. La UOC dels desenvolupadors

Francesc Santanach, tècnic de l’Àrea de Tecnologia Educativa de la UOC

Paraules clau: aplicacions, desenvolupadors, mòbils, web


Internet i mòbils: les dues darreres revolucions tecnològiques que han canviat el món. Avui res no és possible sense internet o els dispositiu mòbils. En ensenyament, els blogs, els wikis, els jocs, els simuladors i moltes altres eines d’àmbits no educatius s’utilitzen cada vegada més com a eines d’aprenentatge. Internet és la font de moltes d’aquestes eines i els mòbils també. Les aplicacions mòbils marquen el camí. Les app són aplicacions molt diverses, per a públics i finalitats ben concretes, però que arriben a tothom gràcies a una comercialització global a les botigues d’aplicacions (markets i stores). Fruit d’un projecte d’innovació docent de la UOC, Open API és la manera d’aconseguir que aquesta comunitat de desenvolupadors (empreses, investigadors, estudiants i d’altres) disposin de les eines per a poder construir aplicacions web i mòbils per a l’àmbit educatiu. Així, amb Open API una empresa pot, d’una manera molt fàcil, connectar la seva aplicació al Campus de la UOC i també a qualsevol altra plataforma d’aprenentatge com Moodle, Sakai, Blackboard o d’altres.

 

Open Apps, l’aparador d’aplicacions i experiències de la UOC

Guillem Garcia Brustenga, coordinador d’Open Apps, Programa d’Innovació, Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència de la UOC

Paraules clau: col·laboració, coneixement obert, innovació, know how de la UOC


Open Apps és una plataforma de distribució de coneixement obert (open knowledge) creada per la UOC que aglutina experiències innovadores i d’èxit de la mateixa Universitat dins l’àmbit educatiu i de gestió, i les comparteix en codi obert perquè altres institucions, usuaris i desenvolupadors en puguin treure profit. Open Apps ofereix solucions a necessitats docents i de gestió, així com documentació específica per a implementar-les o aplicar-les en altres contextos. En els casos en què és possible, ofereix el codi de les aplicacions de la UOC i lliure accés per a desenvolupar-les, personalitzar-les o millorar-les. Open Apps proporciona el coneixement teòric i pràctic perquè cadascú en pugui extreure conclusions i noves idees relacionades amb el seu propi context. Aquesta ponència s’acabarà amb la presentació breu de Present@, un videoblog que permet pujar i visualitzar d’una manera fàcil presentacions en vídeo de gran format. La principal novetat respecte d’altres eines és la possibilitat de comentar els vídeos, tant per part dels estudiants com dels professors, cosa que permet establir diàlegs amb finalitats diverses, tot de manera integrada en un mateix espai.

 

Open Evidence i els serveis d’alt valor

Francisco Lupiáñez-Villanueva, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC

Paraules clau: experiments, recerca aplicada, spin-off


Open Evidence, una empresa derivada (spin-off) de la Universitat Oberta de Catalunya, neix com una empresa de serveis d’alt valor, especialitzada en la investigació socioeconòmica i tecnocientífica basada en l’evidència, per a la prestació de serveis en el disseny, monitoratge i avaluació de productes i serveis, tant públics com privats, especialment en els àmbits relacionats amb la salut, el benestar, el consum, les polítiques públiques i la participació i els seus processos d’innovació. Aquests serveis posen èmfasi en l’ús de tècniques analítiques científicament robustes i transparents per al disseny, la recollida, l’anàlisi i la visualització de dades que facilitin la presa de decisions, tot utilitzant experiments relacionats amb l’economia del comportament, enquestes i fonts secundàries, a més d’estratègies per a la participació activa dels ciutadans en l’esfera privada i pública. Tot això facilita una formulació de polítiques i estratègies eficaces i eficients i permet fer un seguiment del desenvolupament i la implantació d’aquestes polítiques en la societat.

 

Practica idiomes amb SpeakApps

Christine Appel, professora de l’Escola de Llengües de la UOC

Paraules clau: eines en línia, codi obert, aprenentatge d’idiomes, pràctica de la parla


SpeakApps és una plataforma per a potenciar les habilitats orals dels estudiants de llengües, un projecte d’R+D+I europeu coordinat per la UOC que consta d’un conjunt d’eines en línia per a la pràctica de la producció i la interacció orals en l’aprenentatge de llengües estrangeres. Les eines —Langblog, Videochat i Tandem― s’enfoquen a diferents tipus d’activitats i són útils per a qualsevol alumne, independentment del seu nivell en una determina llengua. Langblog és un àudio/videoblog per a la pràctica de producció oral, Videochat permet fer videoconferències en grups petits de fins a sis alumnes i Tandem és un gestor de continguts per a fer tasques sincròniques per parelles. A més, s’han desenvolupat activitats i materials per a l’ensenyament de llengües, l’SpeakApps Open Educational Resources, on es poden fer cerques per criteris, amb un editor incorporat per a la creació de tasques en línia. Actualment, aquestes eines es fan servir per a l’aprenentatge d’idiomes a l’Escola de Llengües de la UOC.

 

Realitat augmentada: valor afegit per al turisme

Luis Villarejo, tècnic de l’Àrea de Tecnologia Educativa de la UOC

Paraules clau: patrimoni cultural, punts d’interès, realitat augmentada, turisme


Luis Villarejo explicarà com la realitat augmentada permet enriquir la visió del món real amb imatges virtuals i altres recursos als quals es pot accedir des de dispositius mòbils. Des de l’assignatura Patrimoni cultural de la UOC, es va pensar que aquesta tecnologia podia aportar solucions per a oferir un nou valor afegit a les persones interessades en el patrimoni cultural català. Per això, es va crear una activitat en què els estudiants de l’assignatura recullen informació sobre una unitat paisatgística i utilitzen els serveis web de Hoppala i Layar per a fer-la accessible al turista per mitjà del telèfon mòbil. Així, quan el turista visita el lloc d’interès, pot accedir a tota la informació que li permet interpretar el que observa en aquell mateix moment. Això permet reconstruir i interpretar amb finalitats turístiques unitats de paisatge en qualsevol punt del territori d’interès cultural o patrimonial.

 

Sistemes d’informació geogràfica per a l’anàlisi de dades reals de casos de tuberculosi

Pau Dominkovics i Jordi Viladoms Ferrándiz, estudiants dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC

Paraules clau: densitat, geolocalització, mapa, representació


Com a fruit d’una col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya i el Servei d’Epidemiologia de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, s'han realitzat dos Treballs Finals de Grau (TFG) en l'àmbit de Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) als Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Aquests treballs han utilitzat eines SIG per a l'anàlisi de dades reals de casos de tuberculosis i per al monitoratge i detecció de clústers de legionel·losi, cosa que ha permès produir mapes temàtics de gran interès, tot evidenciant les possibilitats d'ús d'aquesta tecnologia en l'àmbit de l'epidemiologia. A l’estudi de la tuberculosi el producte resultant consisteix en una aplicació web per visualitzar en un plànol de Barcelona tots els casos existents de la base de dades. Aquesta aplicació facilita l'anàlisi dels casos per part dels especialistes en aquesta malaltia, ja que en proporciona una visió global molt més intuïtiva i comprensible.

 

Solucions d’identificació I AM

Marc Castanyer, fundador i codirector d’I AM ID Solutions. Format a la Business School de la UOC

Paraules clau: e-commerce, global, identificació, polseres


I AM ID Solutions va néixer en detectar la necessitat d’un sistema d’identificació (ID) efectiu, simple i resistent per a esportistes. Com a esportistes amateurs, el meu soci Isi Flores i jo vam pensar que era necessari algun element que permetés la identificació ràpida d’un esportista en cas d’accident. Aquesta solució havia de ser resistent i portable: que es pogués utilitzar en qualsevol esport, que es pogués llegir fàcilment, etc. A mesura que avançàvem, vam veure que segons quines solucions trobéssim podrien ser útils per a altres col·lectius (infants, vells, al·lèrgics...). Finalment vam optar per braçalets de silicona amb les dades del portador gravades amb làser. Ara comercialitzarem una nova línia de productes: etiquetes adhesives amb codi QR. L’empresa opera exclusivament en línia a escala global, tot i que actualment estudiem altres canals, atesa la demanda que hi ha en aquest sentit.

 

UOC Maps

Adolfo Revuelta Ariztegui, coordinador del projecte UOC Maps i responsable de comunicació d'UOC Alumni, Àrea d'Operacions de Projectes Corporatius

Paraules clau: comunitat, contactar, localitzar, xarxa


La comunitat UOC és present a molts llocs del món. L’aplicació gratuïta per a iOS i Android UOC Maps és un espai virtual en el qual les persones de la comunitat UOC de tot el món es poden localitzar, expressar i comunicar. Aquesta eina social aspira a fomentar l’esperit de comunitat i de pertinença, afavorir la comunicació entre els diferents membres i ajudar a conèixer i establir contactes professionals i personals dins de la comunitat. Al mapa podràs veure totes les persones de la comunitat que han donat permís per a mostrar la geolocalització (només quan l’aplicació està oberta), segmentar pels diferents perfils (alumni, estudiants, professors, col·laboradors docents i altres membres de la comunitat) i comunicar-te amb qualsevol persona mitjançant un missatge electrònic a l’adreça de Campus o amb un sistema de missatgeria directe integrat en la aplicació. Si ets a qualsevol lloc del món, fes la cerca: de ben segur que tens alguna persona de la comunitat UOC més a prop que no et penses.

 Compartir
Organitza:A través de l'Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT) i amb el suport de UOC Alumni.
Patrocina:

Col·labora:


Web optimitzat per a Firefox 11.0, Chrome 20.0 i Internet Explorer 8.0 o versions superiors.
  © UOC 2013 - Avís legal