A continuació es recullen alguns dels castellanismes més freqüents.