GUIA DE L'ESTUDIANT 2021-2022

Compromís social #Agenda2030

Compromís social #Agenda2030

La UOC posa l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides en el centre del seu procés de transformació en una universitat global, i aborda els grans reptes mundials fent avançar el coneixement per al progrés social: facilita l'accés equitatiu a l'ensenyament superior, forma ciutadans globals i socialment responsables, enforteix la recerca des de la visió de l'impacte social i estableix aliances amb institucions culturals i acadèmiques, agències internacionals o entitats del tercer sector, entre d'altres.

Com contribueix la UOC al compliment dels objectius de l'Agenda 2030?

La UOC és una universitat diversa, inclusiva i compromesa amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 4 ("Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom"), que defensa l'ensenyament superior com un dret que totes les persones haurien de poder exercir en igualtat de condicions. El model d'aprenentatge en línia és una oportunitat per facilitar l'accés a l'ensenyament superior de qualitat a qualsevol persona, independentment de les seves circumstàncies. 

La prioritat de la UOC és formar ciutadans i professionals amb una visió crítica, coneixedors d'altres realitats i preparats per afrontar els reptes globals i socials. En aquest sentit, treballa per introduir la competència transversal de «compromís ètic i global» en tots els programes formatius, a partir del marc que aporta la mateixa Agenda 2030. Aquesta competència inclou la perspectiva de gènere, desenvolupada per la Unitat d'Igualtat de la UOC i relacionada intrínsecament amb l'ODS número 5 ("Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes").

En l'àmbit mediambiental, la Universitat disposa de plans de millora de l'eficiència energètica en els seus edificis i, fruit de la cooperació entre totes les universitats catalanes, ha adquirit energia 100 % renovable per al seu consum durant els anys 2020 i 2021 (ODS 7, "Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones"). 

A més, desenvolupa campanyes de comunicació a xarxes socials, adreçades tant a la comunitat universitària com a la societat en general, per difondre i crear consciència sobre l'Agenda 2030: quins són els reptes que assenyalen els diferents ODS o com es pot contribuir a assolir-los. Entre les accions desenvolupades destaquen la Setmana pel Dret a l'Alimentació, la participació en la Setmana Europea pel Desenvolupament Sostenible 2018 o la campanya #GenderUOC en el Dia Mundial de la Dona. La UOC també impulsa projectes de voluntariat relacionats amb la consecució de l'Agenda 2030. 

L'Agenda 2030 a la Universitat Oberta de Catalunya

A la UOC, apostem per situar el desenvolupament sostenible al centre de la nostra missió com a institució d'ensenyament superior i, per tant, vetllarem per assegurar la coherència del compromís amb els ODS en els nostres àmbits d'actuació.

Quin impacte social té l'activitat de la UOC?

L'impacte social de la Universitat és global. D'una banda, ho és gràcies a la virtualitat del seu model educatiu i organitzatiu: l'enfocament acadèmic, la metodologia, les aules globals i el model d'acompanyament a l'estudiant contribueixen a formar agents de canvi capaços de millorar el seu entorn i augmentar la qualitat de vida de les persones. 

D'altra banda, l'impacte social de la UOC s'impulsa també mitjançant una recerca adreçada a trobar respostes a alguns dels principals reptes de la societat. L'impacte social és més significatiu quan la Universitat col·labora amb els governs i els organismes internacionals, l'Administració pública, les organitzacions i les entitats socials dels diferents territoris per fer recerca i innovació, voluntariat i pràctiques socials.

Un exemple pràctic de la connexió amb els actors i col·lectius socials són els projectes participatius en els treballs finals de grau i màster, una alternativa que ajuda a desenvolupar i millorar competències socials i a impulsar processos de cocreació de coneixement. L'estudiantat interessat en la recerca participativa pot col·laborar amb les entitats del tercer sector per resoldre una necessitat real de manera conjunta. 

Treballs Finals Participatius

En els treballs finals participatius, professorat, estudiantat i entitats determinen la hipòtesi del treball i col·laboren estretament durant tot el procés, per tal d'aconseguir un impacte social real de la seva recerca.

Quins programes de voluntariat impulsa la UOC?

La UOC col·labora amb les entitats socials dels territoris on té estudiants per tal de potenciar el voluntariat social i, així, acostar la Universitat al tercer sector i potenciar relacions que incrementin l'impacte social de la comunitat universitària. Alhora, facilita l'empoderament de l'estudiantat en el món global gràcies a l'experiència vivencial que facilita el voluntariat.

La UOC ofereix els dos tipus de voluntariat universitari següents. 

  • Voluntariat amb entitats socials i del tercer sector: projectes relacionats amb l'Agenda 2030, que promouen el desenvolupament de les competències socials i els valors de cooperació i justícia social (per exemple, lluita contra l'escletxa sociodigital i de gènere, mentoria inclusiva de jovent i infants en risc d'exclusió social, empoderament de la dona, acompanyament psicoemocional i jurídic a malalts, economia social i ocupabilitat de col·lectius vulnerables i conscienciació davant les desigualtats globals). La UOC reconeix les experiències de voluntariat amb les entitats amb les quals col·labora institucionalment en forma de crèdits RECAAU (en les titulacions de grau).  
  • Voluntariat de programes propis, mitjançant la participació en les iniciatives següents: 
    • Programa d'acompanyament a estudiants refugiats: facilita l'accés a la Universitat de persones que han vist truncada la seva vida acadèmica i professional a causa de l'exili forçat. Des del curs 2016-2017, més de 100 voluntaris de la comunitat universitària han acompanyat prop de 120 estudiants refugiats. 
    • Code Club a les biblioteques: es col·labora amb la xarxa de clubs de programació Code Club, en l'organització d'activitats gratuïtes de programació per a nens i nenes a la xarxa de biblioteques públiques d'arreu de Catalunya. 
En el moment de matricular-se, els estudiants tenen l'opció de fer una aportació econòmica de 10 euros (matrícula solidària) per contribuir al finançament dels projectes d'implicació social. Només cal marcar l'opció "Aportació UOC cooperació" en formalitzar la matrícula.
 

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2021-2022

La UOC a les xarxes

TOP