GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

La Fundació UOC

L'estructura organitzativa de la UOC es vertebra entorn de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), una fundació privada sense ànim de lucre en la qual participen representants de la societat catalana. La FUOC delega la tasca de gestió del dia a dia de la UOC als òrgans de govern de la Universitat.

Què és i quina és la seva finalitat principal?

La FUOC és una fundació privada sense ànim de lucre que neix sota els auspicis de la Generalitat de Catalunya el 6 d'octubre de 1994 amb la voluntat d'impulsar una oferta pròpia d'ensenyament universitari no presencial.

La finalitat principal de la FUOC és la creació i el reconeixement de la UOC. Així mateix, s'encarrega de les tasques següents:

  • Vetllar per la direcció i la gestió correctes i eficaces de la Universitat.
  • Vetllar perquè la UOC ofereixi els seus serveis i reconegui els drets d'accés i permanència als seus estudiants sense cap tipus de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
  • Vetllar per la màxima qualitat del procés formatiu i de tots els elements que hi intervenen.
Com es regeix?

La Fundació es regeix per un patronat integrat per entitats d'àmplia implantació a tot el territori i dotades d'un gran prestigi social. En formen part la Generalitat de Catalunya; l'Associació Barcelona Tech City; la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, l'Institut d’Estudis Catalans i patrons independents.

Quins són els òrgans de govern de la Universitat?

Els òrgans de govern de la Universitat són de dos tipus: col·legiats i unipersonals. Ara per ara, la UOC consta dels òrgans següents:

Òrgans de govern col·legiats:

  • Patronat: és màxim òrgan de representació, govern i administració de la Fundació. Les seves funcions principals són aprovar les normes d'organització i funcionament de la UOC, nomenar i revocar la rectora i el gerent, aprovar els pressupostos i balanços i aprovar el pla d'actuació.
  • Comissió Permanent: és l'òrgan permanent d'administració i gestió de la Fundació. La seva missió és conduir els afers ordinaris de la Fundació.
  • Consell de Govern: és l'òrgan de govern de la Universitat i té com a funcions principals les següents: proposar al Patronat les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat; orientar, planificar i avaluar l'activitat acadèmica; establir les línies generals de funcionament de la Universitat, i vetllar pel compliment de la normativa legal i estatutària vigent.
  • Consell de Direcció: és l'òrgan permanent d’administració i gestió de la Universitat. La seva missió és conduir els afers ordinaris de la institució.

Òrgans de govern unipersonals:

  • Rectora i vicerectors i vicerectores: la rectora és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i li corresponen les responsabilitats de representació i govern que li són pròpies. En la seva tasca, és assistida pels vicerectors i vicerectores.
  • Secretari general: és nomenat per la rectora. Entre les seves funcions hi ha exercir la secretaria dels òrgans i comissions de la Universitat, dirigir els registres i l'arxiu i presidir els processos electorals.
  • Gerent: dirigeix la gestió ordinària de la Universitat i també té assignades les funcions de control legal, econòmic i pressupostari de l'activitat de la UOC.

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

La UOC a les xarxes

TOP