GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

Normativa de la UOC

La UOC i el conjunt de la comunitat universitària ens regim per un seguit de normatives, tant de caràcter intern com de caràcter general. Pots consultar tota la normativa de la Universitat a la seu electrònica de la UOC.

Quines són les normatives principals de la UOC?
  • Les Normes d'organització i funcionament són la normativa interna de rang més elevat, després de la Llei de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya i de les de caràcter general que afecten tots els centres universitaris. Estableixen amb quins criteris la UOC ha de dur a terme la seva funció, com es governa i s'organitza internament i com es potencia la participació lliure i responsable en la vida de la Universitat.
  • La Normativa acadèmica i de recerca regula els procediments i les relacions que tenen lloc entre els estudiants i la Universitat en l'àmbit acadèmic (accés, matriculació, trasllat d'expedient, avaluació d'estudis previs, avaluació, permanència, pràcticums i projectes finals de carrera i titulació).
  • La Normativa de la comunitat universitària reconeix els drets i els deures dels membres de la comunitat UOC en àmbits com igualtat; accés i confidencialitat; informació; docència, formació i avaluació; participació i opinió; llibertat d'expressió i d'associació; honor; protecció i propietat; accés als ajuts, i usos lingüístics. També fixa els mecanismes necessaris per a garantir que aquests drets i deures es puguin exercir i que siguin protegits.
  • Finalment, el Codi ètic recull les normes i els principis ètics que han de garantir la convivència a la Universitat. Tots els membres de la comunitat universitària adquirim el compromís de respectar els valors i els principis comuns que es recullen en aquest document.

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

La UOC a les xarxes

TOP