GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

Unitat d'Igualtat

La Unitat d'Igualtat, creada el 2008, desenvolupa les polítiques d'igualtat en matèria de gènere de la Universitat.

La seva funció principal és vetllar per la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, així com de les persones que es defineixen com a LGTBI, i combatre les situacions d'assetjament sexual i de discriminació per raó de sexe, orientació sexual i identitat o expressió de gènere.

Què fa exactament la Unitat d'Igualtat?

L'actuació de la Unitat d'Igualtat es materialitza en les estratègies següents:

  1. Elabora els plans d'igualtat de la UOC, vetlla perquè s'implantin i en fa el seguiment i l'avaluació.
  2. Elabora els informes de diagnosi, que ajuden a analitzar la realitat de la UOC des d'una perspectiva de gènere.
  3. Assessora els diferents òrgans acadèmics i administratius en matèria de polítiques d'igualtat de gènere.
  4. Proposa i promou mesures que faciliten la docència, la recerca, la transferència i la gestió amb perspectiva de gènere.
  5. Promou el desglossament per sexe de les dades estadístiques que genera la Universitat en tots els àmbits.
  6. Duu a terme accions de sensibilització, informació i formació en matèria de gènere, diversitat sexual i igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
  7. Vetlla perquè la comunicació i la difusió de notícies incorporin la perspectiva de gènere i la diversitat sexual i fomentin la representativitat de les dones.
  8. Prevé qualsevol mena de discriminació per raó de sexe, identitat de gènere o orientació sexual a la UOC i contribueix a erradicar-la.
  9. Proposa mesures que propicien la presència equilibrada d'homes i dones en qualsevol àmbit de la Universitat i impulsa la coordinació de les polítiques d'igualtat en el marc de la UOC.
  10. Participa i col·labora en xarxes universitàries especialitzades en temes de gènere i diversitat sexual.

 

Com pots posar-t'hi en contacte?

El canal principal de contacte és el correu electrònic igualtat@uoc.edu.

Per adreçar una queixa o denúncia sobre una situació d’assetjament sexual i/o de discriminació per raó del sexe, de l’orientació sexual o de la identitat o expressió de gènere, també es pot fer amb l’eina de Co-Resol, el canal de consultes i denúncies de la UOC.

Les dades i les informacions que rep la Unitat d’igualtat es tracten de manera reservada i d'acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades.
 

Què és la Unitat d'Igualtat de la UOC?

La Unitat d'Igualtat desenvolupa les polítiques d'igualtat en matèria de gènere de la Universitat.

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

La UOC a les xarxes

TOP