GUIA DE L'ESTUDIANTAT 2022-2023

Qui som

La UOC és una universitat global, nativa digital i amb mandat públic. És una universitat pionera i experta en e-learning que forma persones al llarg de la vida i que focalitza la recerca i la innovació en la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials.

La UOC va néixer el 1995 i es va convertir en la primera universitat en línia del món, amb la voluntat d'utilitzar la tecnologia per obrir l'accés a l'ensenyament universitari de qualitat a totes les persones, amb el mèrit com a únic criteri.

Els estudiants de la UOC sou d'arreu del món, d'edats diverses, i teniu realitats professionals i vitals particulars. En la majoria de casos, no us dediqueu exclusivament a estudiar. Per això, l'oferta formativa de la UOC s'actualitza de manera periòdica, per adaptar-se a cada moment vital i professional, i també a les necessitats canviants del mercat laboral. Posem l'accent en competències que us seran necessàries per donar resposta a les professions del present, però sobretot del futur. Amb aquesta finalitat disposem de l'oferta universitària oficial, basada en graus, màsters universitaris i doctorats, que es complementa amb la formació contínua, pensada per acompanyar les persones al llarg de la vida, segons les seves necessitats vitals i professionals.

També cal tenir present la comunitat Alumni, que acompanya i connecta el talent dels graduats i graduades de la UOC amb empreses i empresaris per mitjà d'esdeveniments com la Fira Virtual d'Ocupació o la Jornada Alumni. També s'ofereixen oportunitats per adquirir experiència professional amb les pràctiques o la borsa de treball.

  

Som la primera universitat catalana amb tota l'oferta oficial acreditada

Per oferir una formació de qualitat, les universitats han dissenyat i implantat sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) que vetllen per la millora contínua de la formació que ofereixen al seu estudiantat. L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) acompanya els centres a dissenyar aquests processos perquè segueixin uns estàndards de qualitat comuns i n'avalua el grau d'implantació. En aquest context, AQU Catalunya ha certificat de manera favorable el nostre sistema de garantia interna de qualitat i el Consell d'Universitats del Ministeri d'Universitats ha declarat l'acreditació institucional, i ens ha convertit en l'única universitat de Catalunya que la té per a tota l'oferta oficial. I què representa aquesta fita exactament? Doncs que tots els títols de graus i de màsters universitaris oficials que impartim han quedat acreditats de manera automàtica per sis anys més.

 

Hi ha qui veu les coses abans que ningú...
 «Un dia, els professors podran adaptar totes les matèries a les habilitats de cada estudiant» (Isaac Asimov, 1988)

El 1988 només era un somni. Des del 1995, una realitat...

El nostre model d'aprenentatge és únic i possibilita i promou una formació contínua, d'acord amb les teves necessitats, i aprofita al màxim el potencial que ofereix la xarxa per aprendre en un entorn flexible i asíncron.

Aprendràs a partir del learning by doing ("aprendre fent"): amb la resolució d'activitats i treballant en equip amb els teus companys i companyes. Ho faràs des del Campus Virtual, que aplega totes les eines necessàries per gestionar el teu temps, planificar el teu ritme d'estudi i crear el teu itinerari acadèmic. I davant d'aquest repte, estaràs sempre acompanyat, tant pel professorat (propi, associat i col·laborador), que et guiarà per cada assignatura, com pels tutors i tutores (d'inici i de seguiment), que t'orientaran, i per l'equip d'orientadors professionalitzadors.

 

L'aprenentatge en línia de qualitat pot garantir l'accés equitatiu a l'educació superior per a tothom
Amb aquesta premissa, la UOC ha protagonitzat un capítol de la sèrie audiovisual de documentals breus Aiming Higher, impulsada per l'Associació Internacional d'Universitats (IAU) i produïda per BBC Storyworks.
Acompanyem la transformació digital de l'educació

Vam néixer fa més de 25 anys per proporcionar oportunitats d'aprenentatge a tothom al llarg de la vida, independentment de quines siguin les seves circumstàncies. Avui dia, aquest compromís continua més vigent que mai. I és que, gràcies a l'aprenentatge en línia (e-learning) de qualitat, podem contribuir a l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4, educació de qualitat. També volem facilitar la transformació digital educativa acompanyant governs, institucions i comunitats docents d'arreu del món. Posem el coneixement al servei dels nous temps. Assegurem la qualitat de la formació en línia, reduïm la bretxa digital, acompanyem governs i institucions en la seva transformació digital i investiguem i innovem en aprenentatge en línia.

 A la UOC teixim aliances per promoure el nostre compromís amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Un compromís que aterrem amb accions concretes en els programes formatius, oferint competències transversals o promovent els treballs finals participatius. També desenvolupem projectes temàtics específics relacionats amb la docència i la recerca, des de la salut i el benestar fins a les ciutats i les comunitats sostenibles. En aquest sentit, transferim coneixement a la societat, i impulsem la ciència oberta amb tothom i per a tothom. 

 

Vint anys dissenyant internet i la societat del futur
L'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) és un centre de recerca pioner de la UOC dedicat a l'estudi d'internet i als efectes de la interacció de les tecnologies digitals amb l'activitat humana.
Fem recerca amb vocació transformadora

Per definició, la recerca i la innovació de la UOC són interdisciplinàries: es mouen en la frontera de disciplines diverses . També són translacionals, perquè es puguin aplicar a problemes reals de la societat. Les focalitzem en els nostres àmbits de coneixement: la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials. 

Ho fem compromesos amb el coneixement obert, la interdisciplinarietat i la cooperació en xarxa, promovent la recerca sobre tecnologia i l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la transformació educativa i la igualtat social.

Més de cinquanta grups de recerca i de cinc-cents investigadors i investigadores impulsen la recerca des de dos centres: l'IN3, especialitzat en internet i en els efectes de la tecnologia sobre l'activitat humana, i l'eHealth Center, especialitzat en salut digital. També des de l'eLearning Innovation Center, el centre d'innovació en l'aprenentatge, l'Escola de Doctorat i els set estudis. Així mateix, comptem amb Hubbik, un ecosistema col·laboratiu que fomenta projectes d'emprenedoria i d'innovació oberta.

Creiem que el coneixement generat gràcies a la recerca ha de ser obert per a tothom: és l'única manera d'avançar cap al desenvolupament sostenible. Per fer-ho, promovem les publicacions en obert, les dades FAIR, la innovació oberta (amb els treballs finals de grau o de màster participatius), o el repositori institucional de recerca d'accés obert (O2, el repositori institucional de la UOC). A més, impulsem activitats que interpel·len tots els ciutadans, oferim fòrums i generem processos de cocreació de coneixement basats en les necessitats socials, i posem un èmfasi especial en la ciència ciutadana. També disposem d'un sistema d'avaluació qualitativa de la recerca i el seu impacte social (DORA).

 

#25 anys UOC
Era el curs 1995-1996 i uns dos-cents estudiants van confiar en la UOC, la primera universitat 100 % en línia del món. Amb el rector Gabriel Ferraté al capdavant, la UOC va saber aprofitar una xarxa d'internet incipient amb la missió de formar persones al llarg de la vida. 
Universitat de mandat públic, sense afany de lucre

La UOC neix gràcies a l'impuls del Govern de Catalunya amb la voluntat de crear una universitat de vocació pública, sense afany de lucre, organitzada amb la flexibilitat de la gestió privada.

D'acord amb això, des de 1995 prestem un servei públic i ens gestionem de manera privada mitjançant una fundació. Tenim un patronat i retem comptes al Parlament de Catalunya. La Generalitat subvenciona una part del nostre pressupost i ho fa mitjançant un conveni programa vinculat a objectius. La resta d'ingressos els obtenim de les matrícules, la captació de fons per a projectes de recerca i UOC Corporate.

El preu de les titulacions oficials que ofereix la UOC és públic. Per a cada curs, el Govern de la Generalitat regula el preu del crèdit de les titulacions oficials de les universitats públiques de Catalunya i de la UOC, i ho fa mitjançant un decret.

 

El Pla estratègic 2022-2025

El Pla estratègic 2022-2025 s'ha elaborat a partir d'un procés que ha donat veu a tota la Universitat. S'han fet perses sessions de treball amb els òrgans de representació de la Universitat (Consell d'Estudiants, Consell Alumni, Consell d'Universitats, el col·lectiu de persones emprenedores de la UOC i la Comissió Estratègica). Posteriorment, s'ha ampliat aquest procés participatiu, de caràcter deliberatiu i consultiu, dirigit a tot l'equip propi i gestionat a través de la plataforma Decidim. 

A partir de la identificació de 12 reptes estratègics als quals ha de fer front la Universitat en els pròxims anys, l'estratègia es desplega entorn de 5 àmbits, que recullen 22 plans i 91 accions.

 

L'estratègia de la Universitat es vehicula per mitjà dels successius plans estratègics que impulsem. Des del darrer trimestre del 2019, la UOC ha estat immersa en el disseny del nou full de ruta de l'organització per als pròxims anys.

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANTAT 2022-2023

La UOC a les xarxes

TOP