Economia del coneixement i empresa xarxa

Presentació

Les tecnologies de la informació i la comunicació estan transformant l’activitat econòmica i defineixen una nova economia basada en el coneixement. A l'empresa aquest ampli procés de transformació es tradueix en la consolidació d'un concepte: l'empresa xarxa. L'empresa xarxa és el model estratègic, organitzatiu i productiu de l'empresa a l'economia del coneixement i es basa en la descentralització en xarxa del conjunt d'elements de valor. Amb tot, aquest model només és possible amb un potent instrument tecnològic, les TIC. En efecte, la utilització intensiva de les tecnologies digitals defineix una nova manera de fer els negocis, en base a les xarxes informàtiques i de telecomunicacions. Precisament, podem entendre l'e-business com la pràctica productiva de l'empresa xarxa, que es basa en l'ús intensiu de les TIC.

Programes

Investigadors

Jordi Vilaseca (director) (jvilaseca@uoc.edu)
Joan Torrent (coordinador) (jtorrent@uoc.edu)
Carlos Cabañero (ccabanero@uoc.edu)
David Castillo (dcastillo@uoc.edu)
Rosa Colomé (rcolome@uoc.edu)
Pilar Ficapal (pficapal@uoc.edu)
Ana Isabel Jiménez (ajimenezz@uoc.edu)
Josep Lladós (jlladosm@uoc.edu)
M. Jesús Martínez (mmartinezarg@uoc.edu)
Antoni Meseguer (ameseguer@uoc.edu)
Dolors Plana (dplana@uoc.edu)
Imma Rodríguez (irodriguez@uoc.edu)

Publicacions

Llibres

 • JORDI VILASECA (dir.) i JOAN TORRENT (coord.) (2004). Les TIC i les transformacions de l'empresa catalana. Barcelona: Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). [Dipòsit legal: B-30-198-2004; ISBN: 84-393-6523-3].
 • JORDI VILASECA I JOAN TORRENT (2004). Principis d'Economia del Coneixement. Barcelona: Editorial UOC. [Dipòsit legal: B-21641-2004; ISBN: 84-9788-024-2].
 • JORDI VILASECA, JOAN TORRENT, JOSEP LLADÓS I PILAR FICAPAL (2004). TIC i treball a Catalunya. Les transformacions del món laboral a la nova economia. Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), Col·lecció estudis, núm. 4. [Dipòsit legal: B.4.212-2004; ISBN: 84-393-6378-8].
 • JOAN TORRENT (2004). Innovació tecnològica, creixement econòmic i economia del coneixement. Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), Col·lecció Tesis Doctorals, núm. 1. [Dipòsit legal: B-13.051-2004; ISBN: 84-393-6389-3].
 • JOSEP LLADÓS (coord.) (2003). Girona 2010. Les comarques gironines davant el repte de la nova economia global. Girona: Cambra de Comerç de Girona. [Dipòsit legal: Gi-1491-2003].
 • INMA RODRÍGUEZ (2003). Màrqueting.com i comerç electrònic a la societat de la informació. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta i Pòrtic. [Dipòsit legal: B-7597-2003; ISBN (EDIUOC): 84-8429-243-6; ISBN (ECSA): 84-7306-755-X].


Capítols de llibre

 • JORDI VILASECA (2004). "TIC, innovació i competitivitat. Cap a una localització de l'activitat empresarial basada en el coneixement" a Unió General de Treballadors (UGT) i Centre de Recerca, Econòmica i Social de Catalunya (CRESC) (coord.). Deslocalització i localització d'empreses a Catalunya. Barcelona: UGT, pàgs. 125-146. [Dipòsit legal: B-17229/04; ISBN: 84-6090890-9].
 • JORDI VILASECA I JOAN TORRENT (2004). "Les TIC i l'empresa catalana. Una investigació sobre els resultats del canvi tecnològic digital a l'empresa catalana" a Direcció general de programació econòmica. Informe anual sobre l'empresa catalana 2003. Barcelona: Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. [A premsa].
 • JORDI VILASECA (2003). "L'economia del coneixement a les comarques gironines. Cap a una economia flexible i creativa" a Josep Lladós (coord.). Girona 2010. Les comarques gironines davant el repte de la nova economia global, Cambra de Comerç de Girona, Girona, pàgs. 185-195. [Dipòsit legal: Gi-1491-2003].
 • JORDI VILASECA (2003). "La indústria de la informació a Catalunya: evolució i perspectives" a Anuari Sociolaboral de la UGT de Catalunya. Barcelona: Unió General de Treballadors (UGT) i Centre de Recerca Econòmica i Social de Catalunya (CRESC), pàgs. 81-88. [Dipòsit legal: B-28.859-2003; ISBN: 84-6077922-X].
 • JORDI VILASECA I JOAN TORRENT (2003). "Mercat de treball, formació i cohesió social a Girona. Cap a l'aprenentatge continuat i el treball en xarxa" a Josep Lladós (coord.) Girona 2010. Les comarques gironines davant el repte de la nova economia global, Cambra de Comerç de Girona, Girona, pàgs. 147-163. [Dipòsit legal: Gi-1491-2003].
 • JORDI VILASECA I JOAN TORRENT (2003). "El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya" a Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2002. Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), pàgs. 179-189. [Dipòsit legal: 50404-2003].
 • JORDI VILASECA, JOAN TORRENT I ANGEL DÍAZ (2003). "La industria de la información en Europa. Investigando sus patrones de crecimiento" a L. Joyanes i M. González (edts) II Congreso Internacional de Sociedad de la Información y del Conocimiento CISIC 2003. Madrid: McGraw-Hill, pàgs. 432-446. [Dipòsit legal: 22.394-2003; ISBN: 84-481-2968-2].
 • JOAN TORRENT (2003). "La innovació a les comarques gironines. Cap a un nou model de creixement econòmic?" a Josep Lladós (coord.) Girona 2010. Les comarques gironines davant el repte de la nova economia global, Cambra de Comerç de Girona, Girona, pàgs. 123-146. [Dipòsit legal: Gi-1491-2003].
 • JOAN TORRENT I JOSEP LLADÓS (2003). "La innovació a Catalunya" a Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2002. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), Barcelona, pàgs. 158-178. [Dipòsit legal: B-50404-2003].
 • JOSEP LLADÓS (2003). "Les infrastructures a Girona. La connectivitat al segle XXI" a Josep Lladós (coord.) Girona 2010. Les comarques gironines davant el repte de la nova economia global, Cambra de Comerç de Girona, Girona, pàgs. 165-182 [Dipòsit legal: Gi-1491-2003].
 • JOSEP LLADÓS (2003). "Les infrastructures catalanes en la nova economia: del transport de mercaderies al transport de continguts digitals" a J. Ros Hombravella i J.M. Jové (coord.) Catalunya, societat massa limitada. Barcelona: Angle Editorial, pàgs. 122-141. [Dipòsit legal: B-15465-03; ISBN: 84-96103-14-5].
 • INMA RODRÏGUEZ (2003). "Promoción directa e interactiva" a Enrique Bigné (ed.) Promoción comercial: un enfoque integrado, Madrid: ESIC Editorial, pàgs. 461-498.


Articles en revistes científiques

 • JORDI VILASECA (2004). "e-learning y desarrollo económico. Un nuevo reto para viejas y nuevas oportunidades, Desarrollo: Revista de la Sociedad Internacional para el Desarrollo, Nuevas Tecnologías y Desarrollo, 33 (2003), pp. 72-80. [Dipòsit legal: M-21.296-1982; ISSN: 0212-2488].
 • JORDI VILASECA, JOSEP LLADÓS I JOAN TORRENT (2004). "La indústria catalana ha aprofitat la revolució tecnològica dels anys 90? La contribució del coneixement a la competitivitat internacional", Nota d'Economia, 78 (1 quadrimestre), pàg. 99-114. [Dipòsit legal: B-3917-1983; ISSN: 0213-3640].
  [On-line]. Disponible a http://www.gencat.net/economia/progecon/ecocat/78_vil_llad_tor.pdf
 • JORDI VILASECA, JOAN TORRENT I JOSEP LLADÓS (2004). "Inversión en intangibles y competitividad internacional de la gran empresa española", Estudios de Economía Aplicada, 21 (3), pàgs. 503-520. [Dipòsit legal: GR 197/95; ISSN: 1133-3197].
  [On-line]. Disponible a http://www.revista-eea.net/
 • JORDI VILASECA i JOAN TORRENT (2003). "Conocimento, trabajo y actividad económica en España. Un análisis empírico de las relaciones ingreso-gasto", Economía Industrial, 348, pàgs. 53-66. [Dipòsit legal: M.1227-1964; ISSN: 0422-2784].
  [On-line]. Disponible a http://www.mcyt.es/asp/publicaciones/revista/numero348/Economia053a66.pdf
 • ANTONI MESEGUER, INMA RODRÍGUEZ I JORDI VILASECA (2003). "Situación y perspectivas del comercio electrónico en España: un análisis a través del volumen de comercio electrónico", Revista internacional de Economía y Empresa ESIC Market, 114 (gener-abril), pàgs. 77-108. [Dipòsit legal: M.3269-1970; ISSN: 0212-1867].
  [On-line]. Disponible a http://comandes.uji.es/Revistes/Sumari.asp?Many=2003&INO=532&Volum=&Numero=114&Mes=Enero-Abril&Valor=725&CA=Acces
 • JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ-LEGAZ I ANTONI MESEGUER (2003). "The Indirect Function of NTU Game", Journal of Mathematical Sciences, 116 (Issue 3), pàgs. 3253-3265. [ISSN: 1072-3374].
 • ROSA COLOMÉ, H.R. LOURENÇO I DANIEL SERRA (2003). "A new Chance-Constrained Maximum Capture Location Problem", Annals of Operations Research, 122, pàgs. 121-139.
 • JOAN TORRENT (2002). "De la nueva economía a la economía del conocimiento: Hacia la tercera revolución industrial", Revista de Economia Mundial, Monográfico sobre la Sociedad del Conocimiento, 7, pàgs 39-68.
 • JORDI VILASECA I JOAN TORRENT (2002). "Midiendo la economía digital. Una aproximación metodológica a un indicador de demanda del sector TIC para EE.UU.", Revista de Economía Mundial, 6, pàgs. 159-173.
 • JORDI VILASECA, JOAN TORRENT I ANGEL DÍAZ (2002). "The ICT and the strategic and organizational changes in Catalan Business. A review of select evidence for Catalonia, Spain and international data", IN3 Working Papers Series WP02-001, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona. Disponble a URL: http://www.uoc.edu/in3/dt/20014/index.html
 • JORDI VILASECA, JOAN TORRENT I ANGEL DIAZ (2002): "La economía del conocimiento: paradigma tecnológico y cambio estructural. Un análisis empírico e internacional para la economía española", IN3 Working Papers Series WP02-003, Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona. Disponible a URL http://www.uoc.edu/in3/dt/20001/index.html
 • JORDI VILASECA I JOAN TORRENT (2001). "La economía del conocimiento en España: una comparación internacional de su desarrollo", Carta Económica Regional, 78 (octubre-diciembre), pàgs.34-46.
 • JORDI VILASECA, JOAN TORRENT I JOSEP LLADÓS (2001). "De la economía de la información a la economía del conocimiento: algunas consideraciones conceptuales y distintivas", Tendencias: Revista de la Facultat de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Nariño, San Juan de Pasto (Colòmbia), vol II, número 2, pàgs. 45-63.
 • JORDI VILASECA I JOAN TORRENT (2001). "La nova economia: evolució o revolució. La realitat econòmica de la indústria de la informació.", Perspectiva Econòmica de Catalunya. Gener-Febrer 2001, número 211, pàgines 67-80. Cambra de Comerç Indústria i Navegació de Barcelona.


Articles en publicacions periòdiques

 • JORDI VILASECA (2004). "L'estat del benestar: mites i realitats a inicis del segle XXI" a IX Jornades d'Economia Caixa de Manresa: El futur de l'Estat del Benestar. Manresa: Caixa de Manresa. Catalunya. [On-line]. Disponible a http://www.uoc.edu/symposia/caixamanresa/jornadaeconomia/cat/index.html
 • JORDI VILASECA I JOAN TORRENT (2003). Els informes de l'observatori econòmic 2000-2002. Cap un capitalisme basat en el coneixement. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Disponible a http://www.uoc.edu/web/cat/2002/index_articles.html.
 • ANTONI MESSEGUER, M.H. WOODERS I J.E. MARTÍNEZ-LEGAZ (2003). "Representing games as coalition production economies with public goods", Warwick Economic Research Papers, 669. University of Warwick. [On-line]. Disponible a http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/papers/
 • JORDI VILASECA, CARLOS F. CABAÑERO I JOAN TORRENT (2002). "Nova economia i activitat empresarial: de les TIC al canvi cultural", Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (disponible a http://www.uoc.edu/web/cat/serveis/observatori/tm/one0402.html) Barcelona. Maig.
 • JORDI VILASECA, JOAN TORRENT I ÀNGEL DÍAZ (2002). "L'evolució econòmica del sector TIC a Espanya: una comparativa internacional", Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (disponible a http://www.uoc.edu/web/cat/canals/empresa/empresa.html), Barcelona. Febrer.
 • JORDI VILASECA, JOAN TORRENT I JOSEP LLADÓS (2002). "De l'economia de la informació a l'economia del coneixement: algunes consideracions conceptuals i distintives", Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (disponible a http://www.uoc.edu/web/cat/serveis/observatori/tm/one12.html), Barcelona. Gener.
 • JORDI VILASECA I JOAN TORRENT (2001). "Mercat de treball i economia del coneixement: l'ocupació de les activitats intensives en coneixement a Espanya". Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (disponible a http://campus.uoc.edu/web/cat/serveis/observatori/tm/one10.html). Barcelona. Octubre.
 • JORDI VILASECA I JOAN TORRENT (2001). "L'economia del coneixement a Espanya: una comparació internacional del seu desenvolupament". Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (disponible a http://www.uoc.es/web/cat/serveis/observatori/tm/one07.html). Barcelona. Juliol.
 • JORDI VILASECA I JOAN TORRENT (2001). "L'ocupació del sector TIC a Espanya.", Butlletí de conjuntura econòmica de l'Ajuntament de Sabadell. Maig 2001. Ajuntament de Sabadell.
 • JORDI VILASECA I JOAN TORRENT (2001). "Hacia la economía del conocimiento: una aproximación a la realidad económica de la industria de la información.", III Encuentro de Economía Mundial. Actas del Congreso. Madrid. 19 i 20 d'abril.
 • JORDI VILASECA I JOAN TORRENT (2001). "Tecnologia i economia: una aproximació a la interpretació econòmica del coneixement". Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (disponible a http://campus.uoc.es/web/cat/art/one/0104013/one04.html). Barcelona. Abril.
 • JORDI VILASECA I JOAN TORRENT (2001). "Mesurant l'economia del coneixement: un indicador de demanda de la indústria de la informació als EUA". Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (disponible a http://campus.uoc.es/web/cat/art/one/0103003/one03.html). Barcelona. Març.
 • JORDI VILASECA, LLUÍS ARGEMÍ I JOAN TORRENT (2000). "Una aproximación no presencial a la Historia del Pensamiento Econòmico", en ONLINE EDUCA MADRID: conferencia internacional sobre Educación, Formación y Nuevas Tecnologías. Ediciones UNED: colección Varia y Actas del Congreso. Madrid. pàg. 43-49.
 • JORDI VILASECA I JOAN TORRENT (2000). "La realitat econòmica de la indústria de la informació: cap un model europeu de nova economia?". Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (disponible a http://www.uoc.edu/web/cat/serveis/observatori/2000/desembre/ temadelmescat/temadelmes.html). Barcelona. Desembre.
 • JORDI VILASECA I JOAN TORRENT (2000). "La nova economia: evolució o revolució: implicacions per la política econòmica". Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (disponible a http://www.uoc.edu/web/cat/serveis/observatori/2000/ octubrenovembre/temadelmes.html).Barcelona. Novembre.
 • JORDI VILASECA I JOAN TORRENT (2000). "Les relacions euro-dòlar: història d'una depreciació retroalimentada". Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (disponible a http://campus.uoc.es/web/cat/articles/euro-dolar.pdf). Barcelona. Juliol.